Όροι και Προϋποθέσεις

1. Ποιοι είμαστε και τι αφορά η παρούσα Σύμβαση
2. Αποδοχή
3. Προώθηση των Ιστοσελίδων της BETSHOP
4. Υποχρεώσεις της BETSHOP
5. Πληρωμές, Ξέπλυμα Χρήματος και Προμήθειες.
6. Λάθη
7. Απάτη, Υπεύθυνος Στοιχηματισμός, Προστασία Ανηλίκων και Πρόληψη Εγκλήματος
8. Άδεια χρήσης των Σημάτων
9. Πρόσθετες Εγγυήσεις
10.Επιφυλάξεις
11. Αποζημίωση και Ευθύνη
12. Λήξη
13. Γενικά

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(οι τροποποιήσεις ισχύουν από 1η Οκτωβρίου 2019)

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργασίας με την BETSHOP (εφεξής «η Σύμβαση»). Υποβάλλοντας αίτηση για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συνεργατών μας, συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Η αίτησή σας υπόκειται στην έγκριση από εμάς. Προκειμένου να προβείτε σε αίτηση για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Συνεργατών μας, πρέπει να είστε κάτοχος ή να δράτε εκ μέρους κατόχου ιστοσελίδας η οποία αιτείται τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Συνεργατών. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Σύμβαση ή δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να το πράξετε, δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα και δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην αίτηση.

1. Ποιοι είμαστε και τι αφορά η παρούσα Σύμβαση

1.1.Η Σύμβαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις μεταξύ της B2B Gaming Services Ltd ιδιοκτήτριας του ιστοτόπου  Betshop.gr (εφεξής «Betshop», «εμείς», «εμάς» ή «δικό μας» όπως ισχύει) και υμών αναφορικά με την αίτησή σας, προκειμένου να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό συνεργάτη (καθώς και να γίνετε μέλη του προγράμματος συνεργατών μας σε περίπτωση κατά την οποία η αίτησή σας γίνει αποδεκτή) για την προώθηση της ιστοσελίδας «betshop.gr» (ή και άλλων συγκεκριμένων ιστοσελίδων, ανάλογα με τα προϊόντα τα οποία θα αναλάβετε να προωθήσετε) μέσω της δημιουργίας διαδικτυακών υπερσυνδέσμων και άλλων προωθητικών συνδέσμων όπως banners (εφεξής «οι Σύνδεσμοι») από τη δική σας (ή τις δικές σας) ιστοσελίδα (ιστοσελίδες) (εφεξής «η Ιστοσελίδα σας») ή από την προωθητική σας ηλεκτρονική αλληλογραφία (την οποία θα έχουμε προεγκρίνει) προς τις Ιστοσελίδες της BETSHOP.

1.2.Η Betshop έχει το δικαίωμα να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα (συμπεριλαμβανομένων και όχι περιοριστικά την καταβολή υποχρεώσεων κατά την Παράγραφο 5 της παρούσας) μέσω οποιασδήποτε εταιρείας της «B2B Gaming Services Ltd».

1.3.Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος συνεργατών μας.

1.4.Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης οποιουδήποτε μέρους της παρούσας καθ’ οποιονδήποτε χρόνο. Όπου αυτό καθίσταται δυνατό, θα σας αποστέλλετε ειδοποίηση για τις ουσιώδεις τροποποιήσεις στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που μας έχετε δηλώσει και πριν αυτές τεθούν σε ισχύ, πλην όμως η τελική ευθύνη για τον τακτικό έλεγχο των όρων και των προϋποθέσεων αποτελεί δική σας ευθύνη και διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης καθ’ οποιονδήποτε χρόνο. Η συνέχιση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα συνεργατών μας μετά την κοινοποίηση των τροποποιήσεων συνιστά δεσμευτική αποδοχή αυτών. Η πιο πρόσφατη τροποποίηση της Σύμβασης θα αφορά την αναγραφόμενη ημερομηνία στην αρχή αυτής. Γι’ αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά την εν λόγω σελίδα για ενημερώσεις.

2. Αποδοχή

2.1.Συμπληρώνοντας την αίτηση ζητάτε να γίνετε μέλος του προγράμματος συνεργατών μας και συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Η αίτηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

2.2.Θα αποφασίσουμε κατά την αποκλειστική μας διακριτική ευχέρεια, εάν η αίτησή σας είναι αποδεκτή. Η απόφασή μας είναι οριστική και δεν μπορείτε να την προσβάλετε.

2.3.Θα ειδοποιηθείτε σχετικά με το εάν η αίτησή σας έγινε αποδεκτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο ίδιο μήνυμα θα περιλαμβάνονται οδηγίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε ώστε να συμπεριληφθούν οι Σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα σας.

3. Προώθηση των Ιστοσελίδων της Betshop.

3.1.Καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσης, υποχρεούστε:
α) Να ενσωματώσετε σε εμφανές σημείο (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής σελίδας του site σας) και να παρουσιάζετε συνεχώς στην Ιστοσελίδα σας banners και textlinks που θα σας παρέχει η Betshop χωρίς να αλλάζετε την μορφή, την τοποθεσία ή την λειτουργία τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της Betshop.  
β) Να παράσχετε στην Betshop, χωρίς κάποιο κόστος, κάθε στοιχείο και πληροφορία σας ζητηθεί προκειμένου η Betshop να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την Ιστοσελίδα σας για να εξασφαλίσει ότι συμμορφώνεστε με την παρούσα Σύμβαση.
γ) Να διατηρείτε την Ιστοσελίδα σας με τον κατάλληλο τρόπο και να επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση που τροποποιήσετε ουσιαστικά τον σχεδιασμό ή την διάταξή της ή σε περίπτωση που προσθέσετε υλικό το οποίο κατά την εύλογη κρίση σας δύναται να επηρεάσει την γνώμη μας για το κατά πόσον αποτελείτε κατάλληλο συνεργάτη.
δ) Να μην τοποθετείτε Συνδέσμους σε σελίδες της Ιστοσελίδας σας οι οποίοι απευθύνονται σε άτομα κάτω των 21 ετών ή να μην προσπαθείτε να προσελκύσετε με άλλον τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, άτομα της ανωτέρω αναφερόμενης ηλικίας για υπηρεσίες σχετιζόμενες με τα τυχερά παίγνια.
ε) Να διασφαλίζετε καθ’ οποιονδήποτε χρόνο ότι κάθε προωθητική ενέργεια διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3.1 ( εδάφιο στ) και στην παράγραφο 5.21 και παραμένει εντός των πλαισίων που προβλέπονται από τις Βασικές Αρχές της Betshop.
στ) Να περιορίζετε κάθε διαδικτυακή προωθητική ενέργεια στις ακόλουθες εγκεκριμένες μεθόδους: Διαφήμιση στο Διαδίκτυο, περιλαμβανομένης της σχετικής βιομηχανικής εξειδίκευσης, Niche Websites, Προσωπικές Ιστοσελίδες, Ιστοσελίδες Συγκρίσεων, Ιστολόγια (blog) βίντεο και Web blogs, PPC εφαρμογές έρευνας, Ιστοσελίδες Πίστης και Επιβράβευσης, RSS Feeds, e-mail συμμετοχής σε διαφημιστικές επιχειρήσεις (υπό την προϋπόθεση ότι έχετε την αναγκαία έγκριση για να στείλετε τις διαφημιστικές επικοινωνίες) και προωθητικές ενέργειες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης., το δε σύνολο του περιεχομένου καθώς και η τοποθέτηση των διαδικτυακών προωθητικών ενεργειών θα πρέπει να είναι το χορηγούμενο περιεχόμενο από τη Betshop, όπως υπό 3.1. ανωτέρω στο παρόν, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων φέρον τις απαραίτητες επισημάνσεις. Είστε υπεύθυνοι απέναντι στη Betshop για κάθε απόκλιση από το περιεχόμενο και είστε υπόχρεοι σε αποκατάσταση κάθε ζημίας εκ της μη συμμόρφωσης στο παρόν άρθρο και όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος. Περαιτέρω θα πρέπει να ζητήσετε άδεια για την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου πέραν των ανωτέρω και να μην προβείτε ποτέ σε καμία μη εγκεκριμένη από τη Betshop προωθητική ή διαφημιστική ή άλλου τύπου ενέργεια, η οποία συνδέεται με το παρόν. Η παρούσα Σύμβαση περιγράφει τον μόνο και αποκλειστικό τρόπο κατά τον οποίο δύναστε να διαφημίζετε, να προωθείτε και να χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες μας.
ζ) Να καθιστάτε σαφές σε κάθε επικοινωνία προς πιθανούς πελάτες ότι η επικοινωνία πραγματοποιείται χωρίς την γνώση ή την ανάμιξη της BETSHOP και ότι κάθε τυχόν παράπονό τους πρέπει να απευθύνεται σε εσάς και όχι στην BETSHOP.
η) Να συμμορφώνεστε με κάθε εύλογη οδηγία της BETSHOP αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση.

3.2.Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης, υποχρεούστε :
α) Να μην τοποθετείτε τους Συνδέσμους σε ιστοσελίδες πέραν της δική σας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην αίτησή σας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της BETSHOP.
β) Να μην προσφέρετε κάποια ειδική παροχή ή άλλα κίνητρα (περιλαμβανομένης λ.χ. κάποιας αμοιβής) σε οποιοδήποτε πρόσωπο για να κάνει χρήση των Συνδέσμων στην Ιστοσελίδα της προκείμενου να αποκτήσουν πρόσβαση στις Ιστοσελίδες της BETSHOP.
γ) Να μην διαβάζετε, αντιγράφετε, καταγράφετε, ανακατευθύνετε, ερμηνεύετε ή να παρεμβαίνετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή να συμπληρώνετε τα περιεχόμενα οποιασδήποτε ηλεκτρονικής φόρμας ή άλλων υλικών που υποβάλλονται σε εμάς από τρίτα μέρη.
δ) Να μην τροποποιείτε οποιονδήποτε από τους Συνδέσμους παρά μόνο κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
ε) Να μην προβαίνετε σε οποιουδήποτε είδους συναλλαγή εκ μέρους τρίτου μέρους στις Ιστοσελίδες της BETSHOP.
στ) Να μην εξουσιοδοτείτε, επιβοηθάτε ή ενθαρρύνετε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί σε οποιουδήποτε είδους συναλλαγή στις Ιστοσελίδες της BETSHOP πέραν αυτών που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.
ζ) Να μην προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να προξενήσει σε κάποιο τρίτο μέρος (τελικούς χρήστες ή άλλους) σύγχυση ως προς την σχέση σας μαζί μας ή ως προς την ιστοσελίδα στην οποία διενεργείται κάθε επικοινωνία ή συναλλαγή
η) Εκτός του να παράσχετε τους Συνδέσμους στην Ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα, να μην αναρτάτε ή να μην εξυπηρετείτε οποιοδήποτε διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό το οποίο προωθεί τις Ιστοσελίδες της BETSHOP.
θ) Να μην αυξάνετε τεχνητά (ή να μην αποπειράστε να αυξήσετε τεχνητά) χρηματικά ποσά που σας καταβάλλονται από την BETSHOP.
ι) Να μην αποπειράστε να ανακατευθύνετε ή να παρεμβαίνετε καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο με την κίνηση από και σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργατών μας (συμπεριλαμβανόμενου ενδεικτικά και μη περιοριστικά, μέσω λογισμικού που έχουν εγκαταστήσει χρήστες).
ια) Να μην ζητάτε από συνεργάτες μη μέλη (που ορίζονται ως «υπό-συνεργάτες») να διανείμουν προσφορές και να διεκδικούν προμήθεια από τέτοιες δραστηριότητες. Απαγορεύεται να δημιουργήσετε δίκτυο υπό-συνεργατών κάνοντας χρήση των προσφορών και των διαφημιστικών στοιχείων της BETSHOP χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή μας.
ιβ) Επίσης απαγορεύεται να αγοράζετε, να υποβάλλετε προσφορές, να καταχωρείτε ή να αποκτάτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λέξεις κλειδιά, διαφημιστικές λέξεις (AdWords), όρους αναζήτηση ή άλλα αναγνωριστικά μέσα για χρήση σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, διαδικτυακή πύλη, χορηγούμενη διαφημιστική υπηρεσία ή κάθε υπηρεσία αναζήτησης ή αναφοράς πανομοιότυπη ή παρόμοια με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της BETSHOP (ή μέλους του Ομίλου της), συμπεριλαμβανομένων και ουχί περιοριστικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), σημάτων (κατοχυρωμένων ή μη), brands, επωνυμιών ιστοτόπων, γραφικών και σχεδίων που χρησιμοποιούνται από την BETSHOP σε σχέση με τους Ιστοτόπους της BETSHOP. Πλην όμως, στις εν λόγω απαγορεύσεις δεν περιλαμβάνεται η χρήση λέξεων κλειδιών metatag στην Ιστοσελίδα σας, οι οποίες να είναι πανομοιότυπες ή παρόμοιες με τα εμπορικά σήματα ή τις επωνυμίες της BETSHOP, συμπεριλαμβανομένου του όρου “BETSHOP”.

3.3.Εάν κατά τη διακριτική μας ευχέρεια κρίνουμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους των παραγράφων 3.1 ή 3.2 μπορούμε (χωρίς να περιορίζονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματά μας ή ένδικα μέσα στα οποία μπορούμε να καταφύγουμε) να παρακρατήσουμε οποιαδήποτε αμοιβή, η οποία προβλέπεται ως καταβλητέα σε εσάς από αυτή τη Σύμβαση και/ή να λύσουμε την παρούσα Σύμβαση.

3.4.Εσείς και οι άμεσοι συγγενείς σας ή τρίτα πρόσωπα συνδεόμενα με εσάς (διευθυντές, υπεργολάβοι, συνέταιροι, πράκτορες, υπάλληλοι ή με όποια άλλη ιδιότητα) δεν έχουν τη δυνατότητα να καταστούν Πελάτες (όπως ο όρος ορίζεται στην Παράγραφο 5.1) και δεν έχετε δικαίωμα σε μερίδιο σε Καθαρό Εισόδημα ή σε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή από την ΒΕΤSHOP σε σχέση με αυτά τα πρόσωπα. Στους άμεσους συγγενείς περιλαμβάνονται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα τέκνα ή τα αδέλφια.

3.5.Κάθε συνεργάτης επιτρέπεται να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό. Η BETSHOP διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει κάθε διπλό λογαριασμό και να ακυρώσει τα ποσά που κατέστησαν καταβλητέα από τέτοιους λογαριασμούς.

3.6.Η BETSHOP θα έχει το δικαίωμα να εξετάσει την ιστοσελίδα σας, καθώς και οποιοδήποτε υλικό ή και πληροφορίες που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση και τις παρεχόμενες σύμφωνα με αυτή υπηρεσίες προς τον σκοπό της επιβεβαίωσης της συμμόρφωσής σας ή μη με τους όρους της παρούσας.

3.7 Διατηρούμε το δικαίωμα να μειώσουμε το μερίδιο των εσόδων σας εάν μειώσετε τις προσπάθειές σας για να προσελκύσετε πελάτες, μετά από προειδοποίηση επτά (7) ημερών. Η μείωση ή η αναστολή της προώθησης της betshop.gr μπορεί να θεωρηθεί ως τερματισμός της παρούσας Συμφωνίας μεταξύ μας.

4. Υποχρεώσεις της BETSHOP

4.1.Η BETSHOP θα σας παράσχει Συνδέσμους σε διάφορες μορφές (πχ flash, κινούμενα gif ή κείμενο). Οι Σύνδεσμοι θα περιέχουν μία μοναδική Ταυτότητα συνεργάτη προκειμένου να ταυτοποιούνται και να εντοπίζονται οι πελάτες οι οποίοι ανακατευθύνονται από την ιστοσελίδα σας.

4.2.Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής σας με την παρούσα Σύμβαση, η BETSHOP αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε εύλογη ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσει πως κάθε φορά που ένας Πελάτης συνδέεται με τους Ιστοτόπους της BETSHOP μέσα από τους Συνδέσμους που σας έχουν παρασχεθεί και κατά συνέπεια προχωρά σε υποβολή στοιχήματος στην BETSHOP, ο εν λόγω πελάτης θα αναγνωρίζεται ως προερχόμενος από την Ιστοσελίδα σας. Η BETSHOP δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας εάν δεν καταφέρει να ταυτοποιήσει κάποιον Πελάτη ως προερχόμενο από την Ιστοσελίδα σας. Σημειώστε συγκεκριμένα ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε με την προϋπόθεση της απόκτησης συγκατάθεσης για τον εντοπισμό ενός τελικού χρήστη, ή σε περίπτωση που ένας τελικός χρήστης αρνείται να παραχωρήσει την εν λόγω συγκατάθεση, ή σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες νόμους αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια, δεν θα έχουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σας αναφορικά με τις ενέργειες του τελικού χρήστη ή του Πελάτη.

4.3.Όποτε παρέχετε προσωπικά δεδομένα στην BETSHOP, αυτή θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της όπως αυτές προκύπτουν από τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 ("GDPR").

5. Πληρωμές, Ξέπλυμα Χρήματος και Προμήθειες

5.1.Στην παρούσα Παράγραφο 5 θα ισχύουν οι εν λόγω ορισμοί :
«Καθαρά Κέρδη» σημαίνει τα χρηματικά ποσά που παίζονται μέσω της Ιστοσελίδας της BETSHOP κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, πλην των ακολούθων:
Α)Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους πελάτες ως κέρδη
Β) Υποβληθείσες χρεώσεις
Γ) Απλήρωτα χρέη
Δ) Χρηματικά ποσά οφειλόμενα σε απάτη
Ε) Επιστρεφόμενα Στοιχήματα
ΣΤ) Χρεώσεις για συναλλαγές που αντιστράφηκαν κατόπιν οδηγίας από την τράπεζα του κατόχου της πιστωτικής κάρτας αναφερόμενες ως «επιστροφή χρέωσης»)
Ζ) Το κόστος των μπόνους, των free bet, free chips που παρέχονται στους πελάτες ως προωθητική ενέργεια και αποζημιώσεις που δίδονται στους πελάτες.
Η) Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται με την μορφή φόρων.

Θ) Άλλες Χρεώσεις
«Πελάτες» ορίζονται οι επισκέπτες από την Ιστοσελίδα σας οι οποίοι μπαίνουν στην Ιστοσελίδα της BETSHOP μέσω των Συνδέσμων και οι οποίοι πραγματοποιούν εγγραφή (συμπεριλαμβανομένης της παροχής ισχύουσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που τυχόν ζητά η BETSHOP) και ανοίγουν λογαριασμό στην BETSHOP, οι οποίοι συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας της BETSHOP και προχωρούν στην καταχώρηση στοιχήματος στην BETSHOP ή σε οποιονδήποτε από τους συνεταίρους της αναφορικά με το προϊόν ή την υπηρεσία της οποίας αντικείμενο αποτελεί η παρούσα Σύμβαση μαζί σας. Προς αποφυγή αμφιβολιών, εξαιρούνται οι τελικοί χρήστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή αποτελούν υπάρχοντες ή προηγούμενους πελάτης της BETSHOP.

5.2.Η BETSHOP θα σας καταβάλλει (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Παραγράφου 5.8) την τρέχουσα ισχύουσα αμοιβή επί των Καθαρών Κερδων σύμφωνα με το αναρτημένο σχέδιο όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στην σελίδα των Reports (εκθέσεων) του Λογαριασμού BETSHOP Συνεργάτη με την) των εσόδων που θα λάβετε κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσας σε σχέση με κάθε Ιστότοπο της BETSHOP. Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν δικαιούστε κάποιο ποσοστό κερδών σχετικά με τα εισοδήματα που προκύψουν από Πελάτες μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.

5.3.Η BETSHOP μπορεί να θεσπίζει άλλες καταβολές (με βάση την επίτευξη στόχων) ανά διαστήματα, είτε πρόσθετα είτε σε αντικατάσταση της ανωτέρω καταβολής. Κάθε καταβολή αυτού του είδους θα περιγράφεται αναλυτικά στην σελίδα των προμηθειών του Λογαριασμού Συνεργάτη με την BETSHOP. Η ΒΕΤSHOP διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την σελίδα με τις προμήθειές σας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της προμήθειας που σας καταβάλλεται και αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν αμέσως με την αλλαγή τους στην εν λόγω σελίδα.

5.4.Η BETSHOP έχει το δικαίωμα να μειώσει το μερίδιο κέρδους των συνεργατών, ή να λύσει την Σύμβαση και να απομακρύνει τους συνεργάτες οι οποίοι δεν φέρνουν το λιγότερο έναν νέο καταθέτη εντός ενός ημερολογιακού μήνα, και ταυτόχρονα δεν έχουν συνολικό μηνιαίο ποσό καταθέσεων τουλάχιστον 100 ευρώ . Σε περίπτωση μείωσης ή λύσης της Σύμβασης, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 7 ημέρες νωρίτερα. Λογαριασμοί οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (πχ εάν δεν έχετε καταφέρει να φέρετε τουλάχιστον τρεις νέουςκαταθέτες σε διάστημα τριών μηνών) μπορεί επίσης να επιφέρουν διαχειριστική αμοιβή καταβλητέα στην Betshop, αλλά η εν λόγω αμοιβή θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό σας σε συνέχεια προηγούμενης εύλογης προσπάθειάς μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω των πιο πρόσφατων στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει στην BETSHOP. Η διαχειριστική αμοιβή θα επιβληθεί έναντι των καταβολών (συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών καταβολών) οι οποίες θα ήταν καταβλητέες σε εσάς. Σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τους ανενεργούς λογαριασμούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

5.5 Η betshop διατηρεί το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να απομακρύνει Πελάτες από το Λογαριασμό Συνεργάτη οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ή δεν έχουν πραγματοποιήσει ένα στοίχημα ή μία συνεδρία καζίνο με πραγματικά χρήματα για μια περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών.

5.6. Η betshop διατηρεί το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να απομακρύνει Πελάτες από το Λογαριασμό Συνεργάτη οι οποίοι έχουν επιβάλλει αυτοαποκλεισμό στον λογαριασμό τους για περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών.

5.7 Αν το 50% ή και περισσότερο του τζίρου, ή του καθαρού κέρδους ή των επιβεβαιωμένων προμηθειών σας προέρχεται από 1 (ένα) μόνο πελάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε στον επόμενο μήνα, οποιοδήποτε αρνητικό ισοζύγιο προκύψει, όπως υπό 5.8. ορίζεται ή να τροποποιήσουμε την τρέχουσα εφαρμοστέα αμοιβή, όπως υπό 5.2. ορίζεται.

5.8.Η BETSHOP θα σας παράσχει καταστάσεις, προσβάσιμες μέσω του ιστότοπου betshop.gr με αναλυτικές πληροφορίες για τον αριθμό των Πελατών και τα έσοδα που προέκυψαν από τους εν λόγω Πελάτες, εάν υπάρχουν, και τα οποία προκύπτουν για λογαριασμό σας κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, η BETSHOP θα καταγράφει το συνολικό σας μερίδιο επί των Καθαρών Εσόδων, εάν αυτό υφίσταται, κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό εσόδων καθ’ οποιονδήποτε ημερολογιακό μήνα έχει αρνητικό ισοζύγιο για τον συνεργάτη λόγω των κερδών και/ή των μπόνους των Πελατών, τότε το εν λόγω υπόλοιπο θα μεταφέρετε στον επόμενο μήνα, εκτός εάν η συμφωνία με τον Συνεργάτη έχει προσαρμοστεί σε καμία αρνητική μεταφορά υπολοίπου στο πρόγραμμα προμηθειών, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τον υπεύθυνο του προγράμματος συνεργατών της betshop. Σε αυτή την περίπτωση κάθε αρνητικό υπόλοιπο θα μηδενίζεται στην αρχή του κάθε μήνα. Σε περίπτωση κατά την οποία το μερίδιο κέρδους σε έναν ημερολογιακό μήνα δεν υπερβαίνει τα €100, το ποσό θα μεταφερθεί στον επόμενο μήνα έως ότου το μερίδιο κέρδους σας να υπερβεί τα 100€. Κατά τον χρόνο αυτό, η πληρωμή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην Παράγραφο 5.10. Προς αποφυγή αμφιβολιών, θα λαμβάνετε πληρωμή μόνο όταν υφίσταται θετικό ισοζύγιο μεγαλύτερο των €100, καθ’ οιονδήποτε μήνα.

5.9. Συμφωνείτε ότι θα εκδίδετε τιμολόγια πώλησης για τις συναλλαγές που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση για λογαριασμό σας έως ότου η Σύμβαση λήξει σύμφωνα με το άρθρο 12. Θα πρέπει πρώτα να στέλνετε το τιμολόγιο πώλησης στην BETSHOP και μετά θα πληρώνεστε.

5.10. Υποχρεούστε να ειδοποιήσετε τη BETSHOP αμέσως σε περίπτωση που:
α) Επέλθει κάποια αλλαγή στο ΑΦΜ σας, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ΑΦΜ ή της αλλαγής του.
β) Δεν διαθέτετε πλέον ΑΦΜ ή
γ) Πωλήσετε την επιχείρησή σας ή μέρος αυτής.

5.11. Συναινείτε να ειδοποιείτε την BETSHOP εντός 14 ημερών από την έκδοση τιμολογίου σε περίπτωση που υπάρχει λάθος σε αυτό και στην πληρωμή που πρόκειται να λάβετε.

5.12.Συμφωνείτε ότι ο ΦΠΑ (εάν υπάρχει) που αναφέρεται στο τιμολόγιο για τις συναλλαγές που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, το οποίο εμείς θα εκδώσουμε για λογαριασμό σας είναι οφειλόμενος από εσάς φόρος στην αρμόδια ΔΟΥ.

5.13.Εκτός και εάν γίνει κάποια άλλη γραπτή συμφωνία, το σχετικό μερίδιο εκ των εσόδων που είναι καταβλητέο από την BETSHOP σε εσάς κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, θα σας καταβάλλεται αυτόματα (σύμφωνα με την Παράγραφο 5.8 και 5.9) εντός 30 ημερών από το τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα. Το εν λόγω μερίδιο θα είναι καταβλητέο σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εάν ισχύει, κατά την ευχέρεια της BETSHOP.

5.14.Θα αποζημιώσετε μετά από σχετικό αίτημα και θα διασφαλίσετε ότι δεν θα υποστούμε ζημία σχετικά με κάθε απώλεια, αίτημα, απαίτηση, ζημίες, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των αποθετικών ζημιών και διαφυγόντων κερδών, ευλόγων δικαστικών εξόδων και ΦΠΑ επ’ αυτών όπου αυτός υφίσταται) καθώς και υποχρεώσεων που υφίστανται ή προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από την BETSHOP συνεπεία της παραβίασης από εσάς της Παραγράφου 5.14 και που προέκυψαν λόγω διαφορετικού καθεστώτος ΑΦΜ από αυτού που μας έχετε δηλώσει.

5.15.Η ΒΕΤSHOP μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός τρίτου μέρους για την παροχή της πλατφόρμας Συνεργασίας και της συντήρησης του συστήματος.
Διαθέτουμε υπηρεσίες σέρβις και αναμένουμε ότι θα διατηρηθούν αλλά εν τέλει δεν ασκούμε πλήρη έλεγχο επί των υπηρεσιών αυτών και επομένως, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από τις υπηρεσίες τρίτων μερών. Θα συνεργάζεστε μαζί μας, και κατά τον απαιτούμενο βαθμό και με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθούν οι όροι και το πνεύμα της παρούσας Σύμβασης.

5.16.Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια έτσι ώστε οι οφειλόμενες σε εσάς καταβολές να πραγματοποιούνται σε εύλογο χρόνο. Ωστόσο, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν περιστασιακές καθυστερήσεις ή για καθυστερήσεις πέραν του ελέγχου μας. Επί παραδείγματι, οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας σας ή στα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση έως 60 ημερών στην καταβολή των πληρωμών. Όταν αντιλαμβάνεστε καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας άμεσα προκειμένου να επιλύεται το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν.

5.17.Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας καταβάλουμε τις πληρωμές σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που μας έχετε γνωστοποιήσει. Ωστόσο, κάτω από ορισμένες συνθήκες, μπορεί να μην δυνάμεθα να πραγματοποιήσουμε πληρωμές για λόγους πέραν του ελέγχου μας (π.χ. σε περίπτωση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού). Σε αυτή την περίπτωση, θα προβούμε σε εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσουμε μαζί σας για μία περίοδο έως έξι (6) μηνών στα πιο πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει, προκείμενου να μας ενημερώσετε για εναλλακτικά στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. Εάν μετά την παρέλευση της ανωτέρω χρονικής περιόδου δεν έχει καταστεί δυνατόν να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές, μπορούμε να κλείσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και θα θεωρείστε ότι έχετε αποποιηθεί κάθε δικαιώματος πληρωμής.

5.18.Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά τον υπολογισμό του μεριδίου του εισοδήματος που σας αναλογεί, η BETSHOP διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τον υπολογισμό καθ’ οποιονδήποτε χρόνο και να διεκδικήσει από εσάς οποιοδήποτε υπερβάλλον καταβληθέν ποσό (συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της μείωσης μελλοντικών πληρωμών οι οποίες είναι καταβλητέες από εμάς κατά καιρούς).

5.19.Αποτελεί πολιτική της BETSHOP να προλαμβάνει ενεργά, στο βαθμό που μπορεί να το ελέγχει, το ξέπλυμα χρήματος και οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ή εγκληματικών ενεργειών. Η BETSHOP διατηρεί το δικαίωμα να προσπαθήσει να επαληθεύσει την ταυτότητά σας μέσω των πληροφοριών που της έχετε παράσχει είτε μέσω πληροφοριών από δημόσιες πηγές ή μέσω άλλων μέσων που θα κρίνει ευλόγως απαραίτητα.

5.20.Υποχρεούστε να μας παρέχετε έγγραφα (π.χ. κάποιο ή όλα από τα παρακάτω για φυσικά πρόσωπα: αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, αντίγραφο ισχύοντος διπλώματος οδήγησης, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ, αντίγραφο κίνησης λογαριασμού που να επιβεβαιώνει τον μόνιμο τόπο κατοικίας, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου: αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, άλλα καταστατικά έγγραφα, πληροφορίες για την ταυτότητα του δικαιούχου ιδιοκτήτη της εταιρείας και την ταυτότητα των μελών του ΔΣ της εταιρείας) τα οποία θα σας ζητήσουμε και αντιλαμβάνεστε ότι οι πληρωμές μπορεί να καθυστερήσουν εάν δεν υπάρχουν τα εν λόγω έγγραφα.

5.21.Εγγυάστε ότι ανά πάσα στιγμή :
α) Θα συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν αναφορικά με τη συμμόρφωσή σας και τις υποχρεώσεις μας από αυτή τη Σύμβαση.
β) Θα συμμορφώνεστε με τους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 ("GDPR"). Αναγνωρίζετε δια της παρούσης ότι κάθε πληροφορία σχετική με τους Πελάτες είναι και θα παραμείνει αποκλειστική περιουσία της BETSHOP. Δεν αναμένεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των Πελατών. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποκτήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Πελατών, αυτή η πρόσβαση σας παρέχετε μόνο υπό την ιδιότητά σας ως αναλυτή δεδομένων και θα χρειαστεί να προβείτε σε ξεχωριστή συμφωνία ανάλυσης δεδομένων μαζί μας.
γ)Θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κώδικες κατά της δωροδοκίας και κατά της διαφθοράς.
δ)Δεν θα παίρνετε μέρος σε δραστηριότητες, πράξεις ή συμπεριφορές που θα συνιστούσαν ποινικό αδίκημα.
ε)Θα συμμορφώνεστε με τις πολιτικές και τις οδηγίες που εκδίδει κατά καιρούς η BETSHOP («Σχετικές Πολιτικές»).
στ) Έχουμε και θα διατηρήσουμε σε εφαρμογή για όλη τη διάρκεια αυτής της Σύμβασης, πολιτικές και διαδικασίες, περιλαμβανομένων - αλλά όχι περιοριστικά – επαρκών διαδικασιών που διασφαλίζουν την τήρηση των Σχετικών Απαιτήσεων και των Σχετικών Πολιτικών και θα τις εφαρμόσουμε όπου είναι απαραίτητο.
ζ)Θα αναφέρετε άμεσα στην ΒΕΤSHOP κάθε αίτημα ή απαίτηση για οποιοδήποτε οφειλόμενο οικονομικό ή άλλο όφελος κάθε είδους, καταβλητέο σε εσάς σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και
η)Κατόπιν αιτήματος και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα πιστοποιείτε στην BETSHOP γραπτώς την συμμόρφωσή σας με την Παράγραφο 5.21. Θα παράσχετε τα εν λόγω υποστηρικτικά στοιχεία συμμόρφωσης όταν η BETSHOP ευλόγως τα ζητήσει.

5.22.Η παράβαση της Παραγράφου 5.21 θεωρείται ουσιώδης παραβίαση της παρούσας Σύμβασης.

5.23.Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και τους κώδικες πρακτικής της Επιτροπής Παιγνίων της Μάλτας, MGA (στο εξής «η Επιτροπή»), η BETSHOP ζητείται να εξασφαλίσει ότι τα τρίτα μέρη θα πράξουν τα εξής, και επομένως εσείς αναλαμβάνετε την υποχρέωση: (α) να συμπεριφέρεστε με τον ίδιο τρόπο που θα συμπεριφερόσασταν εάν δεσμευόσασταν από τους ίδιους κανόνες αδειοδότησης και υπόκεισθε στους ίδιους κώδικες πρακτικής με την BETSHOP, έτσι ώστε να επιδείξει τις πληροφορίες και να τους παράσχει συνδέσμους που θα ζητήσει η Επιτροπή (π.χ. σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής), για όσο διάστημα διεξάγετε δραστηριότητες εκ μέρους της, (β) να συμμορφώνεστε με τις τεχνικές προϋποθέσεις για τα συστήματα απομακρυσμένου στοιχηματισμού όπως αυτές ορίζονται από την Επιτροπή και (γ) να παρέχετε τις πληροφορίες που θα ζητήσει ευλόγως η BETSHOP έτσι ώστε αυτή να μπορέσει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών και με τις άλλες υποχρεώσεις της προς την Επιτροπή, (δ) η BETSHOP μπορεί να λύσει άμεσα την παρούσα Σύμβαση εάν κατά την λογική της κρίση παραβείτε την Παράγραφο 5.23 ή έχετε άλλως δράσει κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τους σκοπούς αδειοδότησης της Επιτροπής.

5.24.Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης και θα εκτελείτε τις εν λόγω δραστηριότητες κατά τρόπο υπεύθυνο, συμμορφούμενοι με κάθε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό και διαφημιστικό κώδικα. Συγκεκριμένα : (α) θα πρέπει να διαθέτετε τις κατάλληλες διαδικασίες ιδιωτικότητας και ασφάλειας και (β) θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τις υποχρεώσεις της Παραγράφου 5.21 (β) και της Παραγράφου 3.7. Θα συμμορφώνεστε άμεσα με τις απαιτήσεις της BETSHOP αναφορικά με την Παράγραφο 5.24. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε, η BETSHOP διατηρεί το δικαίωμα να λύσει άμεσα την παρούσα Σύμβαση.

5.25.Για όλα τα καταβλητέα από την BETSHOP ποσά σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, μπορούμε να ορίσουμε κατά την διακριτική μας ευχέρεια ποιο νομικό πρόσωπο εντός του Ομίλου θα εκτελέσει τις πληρωμές και σε ποια αναλογία.

5.26.Κανένα σημείο αυτής της Σύμβασης δεν δημιουργεί ούτε θεωρείται ότι δημιουργεί συνεταιρισμό ή σχέση εντολέως και εντολοδόχου ή εργοδότη και εργαζομένου μεταξύ των μερών. Είστε υπόλογοι έναντι των Εφόρων, των Τελωνειακών Αρχών και των Αρχών Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ή κάθε άλλων σχετικών Αρχών για κάθε καταβλητέο φόρο επί ή αναφορικά με τις πληρωμές που σας καταβάλλουμε και θα αποζημιώστε την BETSHOP από και έναντι κάθε ζημίας που μπορεί να της επιβληθεί σε σχέση με τα ανωτέρω.

6. ΛΑΘΗ

6.1.Η BETSHOP καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι δεν γίνονται λάθη κατά τον υπολογισμό των ποσών που οφείλονται στους Συνεργάτες. Ωστόσο, ανθρώπινα λάθη, λάθη του συστήματος ή/και λάθη τρίτων μερών μπορεί κατά καιρούς έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση λαθών. Η BETSHOP διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τα προφανή λάθη και να ακυρώσει πληρωμές (συμπεριλαμβανομένου τους δικαιώματος αποζημίωσης όπου οι πληρωμές έχουν καταβληθεί από σφάλμα) όπου αυτά έχουν προκύψει.

6.2.Στην περίπτωση προφανών λαθών σε πραγματοποιθείσες πληρωμές (συμπεριλαμβανομένης πχ της περίπτωσης όπου η πληρωμή είναι ουσιωδώς διαφορετική από προηγούμενες ή συγκρίσιμες καταβολές/περιόδους και/ή πληρωμή είναι προφανώς λανθασμένη, ανάλογα με τις περιστάσεις), το καταβλητέο ποσό θα αναπροσαρμόζεται στο σωστό ποσοστό. Σε περίπτωση κατά την οποία πιστωθείτε από λάθος, είναι δική σας ευθύνη και δική σας υποχρέωση να ειδοποιήσετε την BETSHOP για το λάθος χωρίς καθυστέρηση. Αναλαμβάνετε δια της παρούσης την ευθύνη να παράσχετε στην BETSHOP την πλήρη συνεργασία σας για την διόρθωση τέτοιων λαθών, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής υπερβαλλουσών πληρωμών. Η BETSHOP μπορεί να συμψηφίσει υποχρεώσεις καταβολής προς εσάς έναντι μελλοντικών καταβολών από εσάς προς αυτήν με βάση την παρούσα Σύμβαση.

7. Απάτη, Υπεύθυνος Στοιχηματισμός, Προστασία Ανηλίκων και Πρόληψη Εγκλήματος

7.1.Η BETSHOP διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει ποινικές ή άλλες κυρώσεις εναντίον σας εάν υποπτευθούμε ότι έχετε προβεί σε απάτη, δόλιες ή εγκληματικές πράξεις και θα κοινοποιήσουμε τέτοιες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή σε κάθε αρμόδιο τρίτο μέρος όπως χρειάζεται. Στις δόλιες πράξεις συμπεριλαμβάνονται αυτές στις οποίες έχετε προβεί κακόπιστα και/ή πράξεις οι οποίες σκοπεύουν να εξαπατήσουν την BETSHOP.

7.2.Η BETSHOP έχει ως σκοπό να καταστήσει τον στοιχηματισμό μία διασκεδαστική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει τις ευθύνες της πολύ σοβαρά. Προς τον σκοπό αυτό, προσπαθούμε:
α) Να διασφαλίσουμε ότι ο στοιχηματισμός διεξάγεται κατά τρόπο ελέγξιμα δίκαιο και ανοιχτό έτσι ώστε να προστατεύονται οι Πελάτες.
β) Να διασφαλίσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι τα παιδιά και άλλες ευαίσθητες ομάδες προστατεύονται.
γ) Να μην γίνει ο στοιχηματισμός πηγή εγκλήματος ή αταξίας.

7.3.Αναλαμβάνετε να μην παραβιάσετε, με κανένα τρόπο, σκοπίμως ή από αμέλεια, με πράξεις ή με παραλείψεις ή να μην προκαλέσετε η BETSHOP να παραβιάσει με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που περιγράφονται στην παράγραφο 7.2.

7.4.Η ΒΕΤSHOP διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει άμεσα ή να λήξει κάθε λογαριασμό για τον οποίο πιστεύει ότι έχει εμπλακεί σε απάτη, ξέπλυμα χρήματος και/ή κάθε άλλη μορφή παράνομης ή ύποπτης δραστηριότητας, να παρακρατήσει κάθε οφειλόμενο ποσό στον λογαριασμό και να αναφέρει τις λεπτομέρειες που εύλογα πιστεύει ότι χρειάζεται να αναφερθούν στις αρμόδιες αρχές.

8. Άδεια χρήσης των Σημάτων

8.1.Δια της παρούσης, σας παρέχουμε μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλήσιμη άδεια, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, να χρησιμοποιείτε την πνευματική ιδιοκτησία της BETSHOP, συμπεριλαμβανόμενων και όχι περιοριστικά των λογότυπων, των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών, των σχεδίων ή άλλων παρόμοιων αναγνωριστικών υλικών που αποτελούν ιδιοκτησία της ΒETSHOP ή αδειοδοτούνται προς την ΒΕΤSHOP ή μέλος του Ομίλου της (στο εξής τα «Σήματα») όπως αυτή σας καθίσταται διαθέσιμη μέσω της online βιβλιοθήκης πολυμέσων (Marketing Gallery) Συνεργατών της BETSHOP και μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων αποκλειστικά συνδεόμενων με την εμφάνιση των Συνδέσμων στην Ιστοσελίδα σας ή συνδεόμενων με προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των Σημάτων που εγκρίνουμε εκ των προτέρων.

8.2.Η παρούσα άδεια δεν μπορεί να εκχωρηθεί, να ανατεθεί ή να μεταβιβασθεί με κάποιον άλλο τρόπο από εσάς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της BETSHOP. Το δικαίωμα χρήσης των Σημάτων περιορίζεται ως προς και προκύπτει μόνο από την παρούσα άδεια χρήσης των Συνδέσμων.

8.3.Η παρούσα άδεια θα λήγει αυτόματα με την για οποιονδήποτε λόγο λήξη της παρούσας Σύμβασης.

8.4.Δεν έχετε δικαίωμα να ισχυριστείτε ότι τα Σήματα είναι άκυρα, μη εφαρμόσιμα ή να αμφισβητήσετε την ιδιοκτησία αυτών με κανέναν τρόπο και με καμία διαδικασία οποιουδήποτε τύπου ή φύσης, και δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια η οποία μπορεί να θίξει τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα του δικαιοπάροχου μας στα Σήματα, θα τα καταστήσουν γενικά ή θα αποδυναμώσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ τους ή θα μειώσουν την σχετιζόμενη με αυτά φήμη και πελατεία (η οποία περιέρχεται αποκλειστικά στην BETSHOP).

8.5.Απαγορεύεται να καταχωρήσετε, να αποπειραθείτε να καταχωρήσετε, ή να συνεργήσετε με τρίτο μέρος στην καταχώρηση ή στην απόπειρα καταχώρησης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, επωνυμίας, λογότυπου ή παρεμφερούς αναγνωριστικού υλικού το οποίο περιέχει τα Σήματα ή που είναι παραπλανητικά παρεμφερές ή που αποτελείται από κάποιο από τα Σήματα ή κάποιο άλλο προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας.

8.6.Απαγορεύεται να καταχωρήσετε, να αποπειραθείτε να καταχωρήσετε, ή να συνεργήσετε με τρίτο μέρος στην καταχώρηση ή στην απόπειρα καταχώρησης οποιουδήποτε ονόματος χώρου παρεμφερούς με αυτά των Ιστοσελίδων της BETSHOP ή με τα πνευματικά της δικαιώματα (ή με πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν σε μέλος του Ομίλου μας), συμπεριλαμβανομένων (προς αποφυγήν αμφιβολιών) ανορθογραφιών, άλλων παραλλαγών των ονομάτων χώρου ή κάθε άλλης ομοιότητας. Σε περίπτωση που παραβείτε την Παράγραφο 8.6 θα καταργήσετε άμεσα κάθε τέτοιο χώρο και θα τον μεταφέρετε σε εμάς ή σε τρίτο μέρος της επιλογής μας.

8.7.Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να συνεργάζεστε εύλογα μαζί μας για την προστασία των Σημάτων έναντι πλαστογράφησης από τρίτα μέρη ή από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση.

9. Πρόσθετες Εγγυήσεις

9.1.Τα μέρη εγγυώνται εκατέρωθεν ότι έχουν και θα διατηρήσουν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης τα δικαιώματα, τους τίτλους και τις αρμοδιότητες που είχαν κατά την είσοδό τους στην παρούσα Σύμβαση, ότι θα παράσχουν εκατέρωθεν τα δικαιώματα και τις άδειες που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση και ότι θα εκτελέσουν όλα τα καθήκοντα που προκύπτουν από αυτήν.

9.2.Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την λειτουργία και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σας και εγγυάστε ότι αυτή δεν θα περιέχει υλικό δυσφημιστικό, σεξουαλικής φύσης, παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, ανήθικο, παρενοχλητικό, φυλετικά εθνικά ή κατά άλλον τρόπο απαράδεκτο ή μεροληπτικό, βίαιο, πολιτικά ευαίσθητο ή αλλιώς αμφιλεγόμενο ή παραβιαστικό των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων τρίτων μερών και δεν θα παρέχετε συνδέσμους προς τέτοιο υλικό. Δεν ευθυνόμαστε για αξιώσεις τρίτων από την Ιστοσελίδα σας ή για υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με αυτή και θα μας αποζημιώσετε πλήρως αναφορικά με ζημίες που θα υποστούμε είτε εμείς, είτε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου μας (άμεσες ή έμμεσες) αναφορικά με τέτοιες αξιώσεις.

9.3.Εγγυάστε ότι είστε στην απαιτούμενη εκ του νόμου ηλικία για να συμμετέχετε σε στοιχηματισμό όπως αυτή ορίζεται από την νομοθεσία. Συνεργάτες κάτω των 21 ετών δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον πρόγραμμα Συνεργατών.
9.4.Εγγυάστε ότι είτε άμεσα, είτε έμμεσα : α) δεν θα προβείτε σε πράξη ή παράλειψη δυσφημιστική για την BETSHOP, μέλος του Ομίλου της ή των Ιστοσελίδων της BETSHOP, ή βλαπτική των συμφερόντων της, της φήμης της ή της πελατείας των ανωτέρω μερών και ιστοσελίδων ή β) δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία κατά την εύλογη κρίση μας θεωρείται ακατάλληλη, ανάρμοστη ή απατηλή.

10.Επιφυλάξεις

Οι ιστοσελίδες της BETSHOP και οι Σύνδεσμοι παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, και κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, καταλληλόλητας για οποιονδήποτε σκοπό καθώς και της πληρότητας ή ακρίβειας περιεχομένου εξαιρούνται δια της παρούσης στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Η BETSHOP και οι δικαιοπάροχοί της δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση ότι η παροχή υλικού και περιεχόμενου προς, ή οι σύνδεσμοι από και προς τις Ιστοσελίδες της BETSHOP και/ή τους Συνδέσμους θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή άνευ λαθών ή ότι δεν θα περιέχει ιούς.

11. Αποζημίωση και Ευθύνη

11.1.Θα αποζημιώσετε την BETSHOP σε πρώτη ζήτηση και θα μας απαλλάξετε από και έναντι κάθε ζημίας, απαίτησης, αξιώσεως, εξόδων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων και μη περιοριστικά σε αποθετικές ζημίες και διαφυγόντα κέρδη, εύλογα νομικά έξοδα και δαπάνες καθώς και ΦΠΑ επ’ αυτών όπου αυτός ισχύει) και από υποχρεώσεις που υφίστανται ή που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη BETSHOP ή από οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου μας συνεπεία κάθε παράβασης, μη εκτέλεσης ή μη τήρησης από μέρους σας οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις ή τις εγγυήσεις της παρούσας Σύμβασης.

11.2.Η παρούσα Σύμβαση δεν περιορίζει ούτε αποκλείει την ευθύνη των συμβαλλομένων μερών για θάνατο ή σωματική βλάβη ή για παραβίαση οποιασδήποτε από τις αποζημιώσεις βάσει της παρούσας Σύμβασης, για τις οποίες η ευθύνη δεν πρέπει να είναι περιορισμένη.

11.3.Δεν είμαστε υπόλογοι απέναντί σας συμβατικά, αδικοπρακτικά ή άλλως (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για αμέλεια) για την άμεση ή έμμεση απώλεια εργασίας, εσόδων ή κερδών, αναμενομένων κερδών ή περιττών δαπανών, φθορά ή καταστροφή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη θετική ή αποθετική ζημία.

11.4.Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν υποστείτε εξαιτίας ανωτέρας βίας, διακοπής ρεύματος, εμπορικής ή εργατικής διαφοράς, πράξη ή παράλειψη οποιασδήποτε κυβέρνησης ή αρχής, παρεμπόδιση ή αποτυχία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ή δικτύων ή κάθε άλλης πράξης, παράλειψης, καθυστέρησης ή αδυναμίας που προκλήθηκε από τρίτο μέρος ή με άλλο τρόπο ο οποίος βρίσκεται εκτός του ελέγχου μας.

11.5.Η ευθύνη της BETSHOP δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που καταβάλλονται από αυτήν σε εσάς κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη απαιτητή η κάθε ευθύνη.

11.6.Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαίτηση ή διαφορά ανάμεσα σε εσάς και οποιουδήποτε χρήστη της ιστοσελίδας σας.

12.Πολιτική cookies.

12.1. -Αναγνωρίζετε ότι τα cookies παρακολούθησης έχουν διάρκεια 45 ημέρες. Εάν σε αυτό το διάστημα ο πελάτης εγγραφεί προερχόμενος από συνδέσμους με τον δικό σας μοναδικό κωδικό παρακολούθησης τότε θα συνδεθεί με τον λογαριασμό σας.

12.2.Σε περίπτωση που ένας πελάτης κάνει κλικ σε συνδέσμους με τον μοναδικό κωδικό παρακολούθησης ενός συνεργάτη Α και δεν πραγματοποιήσει την εγγραφή του, όμως στην συνέχεια ο ίδιος πελάτης κάνει κλικ σε σύνδεσμο ενός συνεργάτη Β και εγγραφεί στην betshop.gr τότε ο πελάτης θα συνδεθεί κάτω από τον λογαριασμό του συνεργάτη Β.

13. Λήξη

13.1.Η παρούσα Σύμβαση θα ξεκινήσει (ή ξεκινά, σε περίπτωση υπαρχόντων συνεργατών) την ημερομηνία κατά την οποία η BETSHOP θα σας ειδοποιήσει (ή θα ειδοποιηθεί, σε περίπτωση υπαρχόντων Συνεργατών) ότι η αίτησή σας για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα Συνεργατών είναι επιτυχής και θα συνεχίσει μέχρι τη λήξη της σύμφωνα με το άρθρο 13.

13.2.Έκαστο των μερών μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αμέσως με έγγραφη προειδοποίηση, εάν οριστεί δέκτης ή ελεγκτής ή διαχειριστής για το σύνολο ή για μέρος των περιουσιακών στοιχείων του άλλου μέρους, ή σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο από τα μέρη διαγραφεί από το Μητρώο Εταιρειών της περιοχής όπου συστάθηκε, ή έχει γίνει παραγγελία ή λήφθηκε απόφαση για την εκκαθάριση του άλλου μέρους (εκτός και εάν τέτοια απόφαση αποτελεί μέρος εκουσίου σχήματος για την ανασυγκρότηση ή τη συγχώνευση αυτού του μέρους ως εταιρίας διαλύτη και η προκύπτουσα εταιρία, σε περίπτωση που αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο, αναλαμβάνει να δεσμεύεται από την παρούσα Σύμβαση), εάν υπόκεισθε σε διαδικασία πτώχευσης ή εάν υπόκεισθε σε οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία με εκείνες που περιγράφονται στην Παράγραφο 13.2 ή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

13.3.Η ΒΕΤSHOP μπορεί άμεσα να αναστείλει ή να λύσει τη Σύμβαση με ειδοποίηση σε εσάς: (α) σε περίπτωση που παραβιάσετε ουσιωδώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης και δεν θεραπεύσετε την παραβίαση (εάν αυτή θεραπεύεται) εντός του χρονικού ορίου που ορίζει η ΒΕΤSHOP για την θεραπεία της παράβασης (β) σύμφωνα με τα δικαιώματά της όπως περιγράφονται στην Παράγραφο 3.3, 3.7, 5.23, 5.24 σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιαδήποτε εγγύηση της παρούσας Σύμβασης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η BETSHOP διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει οποιοδήποτε καταβλητέο ποσό σε εσάς (ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά προέκυψαν από την παραβίαση της Σύμβασης).

13.4.Η BETSHOP μπορεί να ανακαλέσει ή να λύσει την Σύμβαση κατά την διακριτική της ευχέρεια αμέσως με ειδοποίησή της, εάν θεωρήσει ότι είστε ακατάλληλος για Συνεργάτης για οποιονδήποτε λόγο. Η BETSHOP δεν απαιτείται να κοινοποιήσει το σκεπτικό της αναφορικά με την αναστολή ή τη λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση που η BETSHOP κοινοποιήσει τους λόγους αναστολής ή λύσης, μπορεί επίσης να παρακρατήσει ή/και να λήξει οποιαδήποτε πληρωμή η οποία υπό άλλες συνθήκες θα σας ήταν καταβλητέα.

13.5.Έκαστο των μερών μπορεί να λύσει την παρούσα Σύμβαση μετά από επίδοση έγγραφης ειδοποίησης προ επτά (7) ημερών στο άλλο μέρος.

13.6.Η καταγγελία της Σύμβασης δεν θίγει τα δικαιώματα των μερών τα οποία μπορεί να έχουν προκύψει κατά την ημερομηνία της καταγγελίας ή πριν από αυτήν.

13.7.Με τη λύση της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να αφαιρέσετε όλους τους Συνδέσμους και οποιαδήποτε άλλα Σήματα ή περιεχόμενο που ανήκει, που αναπτύχθηκε, που παραχωρήθηκε με άδεια ή που δημιουργήθηκε από την BETSHOP ή / και σας παρασχέθηκε από τη BETSHOP αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση από την Ιστοσελίδα σας, και όλα τα δικαιώματα και οι άδειες που σας χορηγήθηκαν με την παρούσα Σύμβαση λήγουν αμέσως.

13.8.Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε από πληρωμές καταβλητέες προς εσάς, οποιοδήποτε οφειλές και υποχρεώσεις προς την BETSHOP, εάν αυτές υφίστανται.

13.9.Προς αποφυγή αμφιβολιών, δεν έχετε το δικαίωμα σε οποιοδήποτε μερίδιο εσόδων αναφορικά με τα έσοδα που προέκυψαν από Πελάτες σε συνέχεια της λύσης της Σύμβασης.

14. Γενικά

14.1.Η παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της αίτησής σας) περιέχει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενό της και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συνεννοήσεις μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενό της.

14.2.Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή παραχωρήσετε υπεργολαβικά οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BETSHOP.

14.3.Οποιαδήποτε καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή εκ μέρους του ενός μέρους στην επιβολή κατά του αντισυμβαλλομένου οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της παρούσας Σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από δικαίωμα του εν λόγω συμβαλλομένου δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

14.4.Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, η επίμαχη διάταξη (ή μέρος αυτής), θεωρείται ότι πρέπει να διαγραφεί από την παρούσα Σύμβαση και οι υπόλοιπες διατάξεις (συμπεριλαμβανομένου και του υπολοίπου της πληγείσας διάταξης) εξακολουθούν να είναι έγκυρες και εν ισχύ.

14.5.Κάθε ειδοποίηση που γίνεται βάσει της παρούσας Σύμβασης στην BETSHOP πρέπει να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση affiliates@betshop.gr. Η BETSHOP θα σας αποστέλλει ειδοποιήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία παρείχατε στο έντυπο της αίτησης σας ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως κοινοποιήθηκε από εσάς να BETSHOP.

14.6.Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, μπορεί να σας γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση, τις λειτουργίες, ή την τεχνολογία της BETSHOP ή / και το πρόγραμμα Συνεργατών της BETSHOP. Συμφωνείτε να αποφύγετε την αποκάλυψη ή την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα ή τρίτα μέρη, εκτός εάν έχετε την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BETSHOP. Θα χρησιμοποιείτε τις εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για σκοπούς απαραίτητους για την προώθηση των σκοπών της παρούσας Σύμβασης. Οι υποχρεώσεις σας όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες συνεχίζονται και μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και θα πρέπει να μας αποζημιώσετε πλήρως για οποιαδήποτε ζημία υποστούμε εμείς ή οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου μας (άμεσα ή έμμεσα) σε σχέση με την παραβίαση εκ μέρους σας της παρούσας Παραγράφου 14.6.

14.7.Η παρούσα Σύμβασης θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας και κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Μάλτας για την επίλυση των διαφορών δυνάμει της παρούσας.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας για τους ΄Ορους και τις Προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης θα υπερισχύει η έκδοση στα Αγγλικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε την αγγλική έκδοση ΕΔΩ