Όροι και Προϋποθέσεις

1. Γενικά

Η B2B, εταιρεία εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο της Μάλτας η οποία παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων μέσω διαδικτύου, νομίμως αδειοδοτηθείσα και λειτουργούσα στην Ελλάδα βάσει της υπ’ αριθμόν HGC-000026-LH και HGC-000027-LH Άδειας εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα Συνεργατών βάσει του οποίου τρίτα μέρη μπορούν να προωθούν την betshop.gr σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ιστοσελίδα https://affiliate.betshop.gr/terms-and-conditions και συμπεριλαμβάνονται εδώ.2. Αντικείμενο

2.1 Η παρούσα Σύμβαση ορίζει και περιλαμβάνει τους όρους και προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ της B2B και του Συνεργάτη κατόπιν της αίτησης του Συνεργάτη για την δημιουργία λογαριασμού συνεργάτη και την αποδοχή από τον Συνεργάτη των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος συνεργατών της betshop.gr για την προώθηση της betshop.gr μέσω της δημοσιοποίησης στην/στις ιστοσελίδα/ες του Συνεργάτη διαδικτυακών υπερσυνδέσμων υπό την μορφή banners και/ή συνδέσμων κειμένου (textlinks) (εφεξής οι «Υπερσύνδεσμοι») που έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την B2B. Ο Συνεργάτη δηλώνει ρητά ότι οποιαδήποτε προώθηση της betshop.gr θα πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακών τόπων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Συνεργάτη τα οποία έχουν νομίμως εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ανήκουν στην κυριότητα του Συνεργάτη και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος (εφεξής ως «Οι Ιστοσελίδες του Συνεργάτη»).

2.2 Η B2B έχει το δικαίωμα να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά της ή να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα.

2.3 Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος συνεργατών της B2B.

2.4 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης οποιουδήποτε μέρους της παρούσας Σύμβασης καθ’ οποιονδήποτε χρόνο και οι σχετικές τροποποιήσεις θα κοινοποιούνται στον Συνεργάτη και θα γίνονται δεκτές εγγράφως και υπογεγραμμένες από τον Συνεργάτη εντός 30 εργάσιμων ημερών. Διαφορετικά, η B2B έχει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης. Η πιο πρόσφατη τροποποίηση των όρων που περιλαμβάνονται στο παρόν θα αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα https://affiliate.betshop.gr/terms-and-conditions.3. Υποχρεώσεις και Εγγυήσεις του Συνεργάτη

3.1 Καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, ο Συνεργάτης υποχρεούται και θα:
α. ενσωματώνει σε εμφανές σημείο και θα εκθέτει διαρκώς στην Ιστοσελίδα του Συνεργάτη τα πλέον πρόσφατα banners και textlinks που παρέχονται από την B2B και ο Συνεργάτης υποχρεούται να μην αλλάζει την μορφή, την τοποθεσία ή την λειτουργία των Υπερσυνδέσμων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία της B2B
β. παρέχει χωρίς κόστος κάθε στοιχείο και πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κωδικών) προκειμένου να έχει την δυνατότητα η B2B να παρακολουθεί την Ιστοσελίδα του Συνεργάτη για να εξασφαλίσει την τήρηση της παρούσας Σύμβασης και όποιων άλλων υποχρεώσεων πηγάζουν από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία και τυχόν κανονιστικές ρυθμίσεις
γ. διατηρεί την Ιστοσελίδα του Συνεργάτη υπό την κυριότητά του και σε κατάλληλη κατάσταση και θα επικοινωνεί με την B2B σε περίπτωση που τροποποιήσει ουσιωδώς τον σχεδιασμό ή την διάταξή της ή σε περίπτωση που προσθέσει υλικό το οποίο, κατά εύλογη κρίση, δύναται να επηρεάσει την άποψη της B2B ως προς το κατά πόσον ο Συνεργάτης παραμένει κατάλληλος για τους σκοπούς της B2B
δ. δεν θα τοποθετεί Συνδέσμους σε σελίδες της/των Ιστοσελίδας/ων του Συνεργάτη οι οποίοι απευθύνονται σε άτομα κάτω των 21 ετών και δεν θα προσπαθεί να προσελκύσει με άλλον τρόπο, είτε άμεσα είτε έμμεσα, άτομα της ανωτέρω αναφερόμενης ηλικίας για υπηρεσίες σχετιζόμενες με τα τυχερά παίγνια, διασφαλίζοντας μέσω ειδικών φίλτρων ότι ανά πάσα στιγμή δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών
ε. χρησιμοποιεί όλα τα πιθανά τεχνικά μέσα και όποια παρεχόμενα συστήματα φιλτραρίσματος για να απαγορεύει ή να μην επιτρέπει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την συμμετοχή τόσο στην/στις Ιστοσελίδες όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να εμποδίζει την πρόσβαση σε άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών
στ. διασφαλίζει ότι κάθε προωθητική ενέργεια διενεργείται πάντοτε σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τα σχετικά σχέδια εμπορικής επικοινωνίας και περιορίζεται εντός των ορίων που προσδιορίζονται στις Οδηγίες Σήματος betshop.gr και τα εν ισχύ και εγκεκριμένα από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σχέδια εμπορικής επικοινωνίας και
ζ. συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες της B2B αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση

3.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, ο Συνεργάτης υποχρεούται να μην:
α. τοποθετεί τους Συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλες εκτός από την Ιστοσελίδα του Συνεργάτη, όπως αυτή προσδιορίζεται στην αίτηση που επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση και σχετική έγκριση της B2B και την συμπερίληψη των ιστοσελίδων στο Μητρώο Συνεργατών της ΕΕΕΠ.
β. προσφέρει ειδικά προνόμια ή άλλα κίνητρα (περιλαμβανομένων χρηματικών ή άλλων κινήτρων) σε οποιοδήποτε πρόσωπο για να κάνει χρήση των Συνδέσμων στην Ιστοσελίδα του Συνεργάτη προκείμενου να αποκτήσει πρόσβαση στην betshop.gr.
γ. διαβάζει, διακόπτει, αντιγράφει, καταγράφει, ανακατευθύνει, ερμηνεύει ή παρεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή να μην συμπληρώνει τα περιεχόμενα οποιασδήποτε ηλεκτρονικής φόρμας ή άλλων υλικών που υποβάλλονται στην B2B από τρίτα μέρη
δ. τροποποιεί οποιονδήποτε από τους Συνδέσμους παρά μόνο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση
ε. προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους συναλλαγή στην betshop.gr εκ μέρους οποιουδήποτε τρίτου μέρους
στ. εξουσιοδοτεί, βοηθά ή ενθαρρύνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να προβαίνει σε οποιουδήποτε είδους συναλλαγές στην betshop.gr πέραν αυτών που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση
ζ. προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να προξενήσει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (τελικούς χρήστες ή άλλους) σύγχυση ως προς την σχέση της B2B με τον Συνεργάτη ή ως προς την ιστοσελίδα στην οποία διενεργείται κάθε λειτουργία ή συναλλαγή
η. εκτός του να παρέχει τους Συνδέσμους στην Ιστοσελίδα του Συνεργάτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, να μην αναρτά ή να μην εξυπηρετεί οποιοδήποτε διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό το οποίο προωθεί την betshop.gr.
θ. αυξάνει τεχνητά (ή να μην αποπειράται να αυξήσει τεχνητά) χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον Συνεργάτη από την B2B
ι. αποπειράται να διακόπτει, ανακατευθύνει ή να παρεμβαίνει καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο με την κίνηση από ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συμμετέχει στο πρόγραμμα συνεργατών της B2B (συμπεριλαμβανόμενου ενδεικτικά και μη περιοριστικά, μέσω λογισμικού που έχουν εγκαταστήσει χρήστες)
ια. ζητάει από συνεργάτες μη μέλη (που ορίζονται ως «υπό-συνεργάτες») να διανείμουν προσφορές και να διεκδικούν προμήθεια από τέτοιες δραστηριότητες. Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να δημιουργήσει δίκτυο υπό-συνεργατών κάνοντας χρήση των προσφορών και των διαφημιστικών στοιχείων της B2B χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της B2B κατόπιν κοινοποίησης του αριθμού εγγραφής των «υπο-συνεργατών» στο Μητρώο Συνεργατών της ΕΕΕΠ, ή
ιβ. αγοράζει, υποβάλλει προσφορές, καταχωρεί ή αποκτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο λέξεις κλειδιά, διαφημιστικές λέξεις (AdWords), όρους αναζήτησης ή άλλα αναγνωριστικά μέσα για χρήση σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης, διαδικτυακή πύλη, χορηγούμενη διαφημιστική υπηρεσία ή κάθε υπηρεσία αναζήτησης ή αναφοράς πανομοιότυπη ή παρόμοια με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της B2B, συμπεριλαμβανομένων και ουχί περιοριστικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), σημάτων (κατοχυρωμένων ή μη), brands, επωνυμιών ιστοτόπων, γραφικών και σχεδίων που χρησιμοποιούνται από την B2B σε σχέση με την betshop.gr. Πλην όμως, στις εν λόγω απαγορεύσεις δεν περιλαμβάνεται η χρήση λέξεων κλειδιών metatag στην Ιστοσελίδα του Συνεργάτη, οι οποίες να είναι πανομοιότυπες ή παρόμοιες με τα εμπορικά σήματα ή τις επωνυμίες της B2B, συμπεριλαμβανομένου του όρου “betshop”.

3.3 Εάν κατά τη διακριτική της ευχέρεια η B2B κρίνει ότι ο Συνεργάτης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους των παραγράφων 3.1 ή 3.2 η B2B μπορεί (χωρίς να περιορίζονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή ένδικα βοηθήματα είναι διαθέσιμα στην B2B) να παρακρατήσει οποιαδήποτε αμοιβή, η οποία προβλέπεται ως καταβλητέα στον Συνεργάτη από αυτή τη Σύμβαση και/ή να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση.

3.4 Ούτε ο Συνεργάτης ούτε οι άμεσοι συγγενείς του ή όποια τυχόν τρίτα πρόσωπα συνδεόμενα με τον Συνεργάτη (είτε ως διευθυντές, υπεργολάβοι, συνέταιροι, αντιπρόσωποι, υπάλληλοι είτε με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα) έχουν τη δυνατότητα να καταστούν Πελάτες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στην Παράγραφο 5.1) και δεν δικαιούνται κανένα μερίδιο του Καθαρού Εισοδήματος ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής από την B2B σε σχέση με αυτά τα πρόσωπα. Στους άμεσους συγγενείς περιλαμβάνονται για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου οι σύζυγοι, οι σύντροφοι, οι γονείς, τα τέκνα ή τα αδέλφια.

3.5 Κάθε συνεργάτης επιτρέπεται να διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό συνεργάτη, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά στο Παράρτημα 2 του παρόντος που περιλαμβάνει τους Εμπορικούς Όρους. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει κάθε διπλό λογαριασμό και να ακυρώσει τα ποσά που κατέστησαν καταβλητέα από τέτοιους λογαριασμούς.

3.6 Η B2B έχει το δικαίωμα να εξετάζει την Ιστοσελίδα του Συνεργάτη, καθώς και οποιοδήποτε υλικό και πληροφορίες που σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση και τις παρεχόμενες σύμφωνα με αυτή υπηρεσίες προς τον σκοπό της επιβεβαίωσης της συμμόρφωσής ή μη του Συνεργάτη με τους όρους της παρούσας. Ο Συνεργάτης δια του παρόντος δηλώνει ρητά, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η B2B έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να προβεί σε έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Συνεργάτη, την παροχή κατάλληλων εγγράφων του Συνεργάτη συμπεριλαμβανομένων επίσημων δηλώσεων) προκειμένου να επιβεβαιώσει την τήρηση από τον Συνεργάτη των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων και εγγυήσεων όπως επίσης και για κάθε άλλο ζήτημα συμμόρφωσης του Συνεργάτη με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο και ο Συνεργάτης ρητώς αποδέχεται ότι η B2B έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει ειδικές διαδικασίες που πρέπει τηρούνται από τον Συνεργάτη ανά πάσα στιγμή για την διασφάλιση των ανωτέρω αναφερόμενων υποχρεώσεων του Συνεργάτη χωρίς σε καμία περίπτωση αυτό να συνιστά παραίτηση από την σχετική υποχρέωση του Συνεργάτη. Σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, αποφάσεις και οδηγίες της ΕΕΕΠ, ο Συνεργάτη ρητά αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η B2B μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωστοποιεί εντοπισμένες τροποποιήσεις ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τον Συνεργάτη και την δραστηριότητά του σχετικά με την παρούσα σε οποιαδήποτε πληροφορία ή πιστοποιήσεις προς την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και οποιαδήποτε άλλη αρμόδια κρατική ή δικαστική αρχή.

3.7 Ο Συνεργάτης δηλώνει και εγγυάται ότι θα παρέχει ανά πάσα στιγμή και αμέσως κατόπιν σχετικού αιτήματος από την B2B οποιαδήποτε δεδομένα, έγγραφα και/ή πιστοποιητικά εντός του πλαισίου των υποχρεώσεων της B2B σύμφωνα με τα άρθρα 2.13 and 7.3. της υπ’ αριθμόν 509/1/11.09.2020 Απόφασης της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας κατά τον χρόνο εκείνο νομικής ρύθμισης, σχετικής απόφασης και/ή κανονισμού της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Διαφορετικά η B2B έχει το δικαίωμα να καταγγείλει με άμεση ισχύ την Σύμβαση.

3.8 Καθ 'όλη τη διάρκεια της παρούσας συμφωνίας ο Συνεργάτης σε συνέχεια και σε συνδυασμό με τον κάτωθι όρο 3.9 δηλώνει, αναγνωρίζει και εγγυάται ότι για ολόκληρη την διάρκεια της Σύμβασης:
α. η παροχή των υπηρεσιών του Συνεργάτη μέσω των Ιστοτόπων δεν θέτει σε καμία περίπτωση σε κίνδυνο την νόμιμη Διεξαγωγή και Λειτουργία των Παιγνίων, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού
β. Οι Ιστότοποι θα παραμείνουν στην κυριότητα του Συνεργάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης,
γ. Ο Συνεργάτης θα χρησιμοποιήσει όλα τα πιθανά τεχνικά μέσα και τυχόν παρεχόμενα συστήματα φίλτρων για να μην επιτρέπει τη συμμετοχή τόσο στον/στους Ιστότοπό/ους του όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αποκλείσει την πρόσβαση σε άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, ρητά δηλωμένα σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση για Χρήση των Φίλτρων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που επισυνάπτονται στο παρόν ως Παράρτημα 3.
δ. ο Συνεργάτης θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης στις προϋποθέσεις παροχής και διατήρησης της Άδειας Καταλληλότητας
ε. Ο Συνεργάτης κατόπιν συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα υπ’ αριθμόν 509/1/11.09.2020 της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής και ισχύουσας ανά πάσα στιγμή νομικής ρύθμισης, σχετικής απόφασης και/ή κανονισμού της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων θα κοινοποιεί αμέσως εγγράφως στην B2B και όχι αργότερα από 48 ώρες από οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω
στ. Παραπάνω περιγραφόμενα κατόπιν οποιασδήποτε απόφασης ανάκλησης της Άδειας Καταλληλότητας και/ή μη συμπερίληψης για οποιονδήποτε λόγο στο Μητρώο Συνεργατών. Δηλώνεται ρητώς ότι σε περίπτωση τέτοιας απόφασης και ή μη συμπερίληψης στο Μητρώο Συνεργατών της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η παρούσα θα λυθεί αυτόματα και αζημίως για την B2B3.9 Ο Συνεργάτης εγγυάται, δηλώνει και δεσμεύεται πλήρως, απόλυτα και ανεπιφύλακτα ότι ανά πάσα στιγμή
α. Θα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν ως προς την συμμόρφωση του Συνεργάτη με τις δικές του υποχρεώσεις και εκείνες της B2B αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση και θα παραμένει σε συμμόρφωση προς το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις αποφάσεις της ΕΕΕΠ συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επικοινωνιών και τους κανόνες σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως επίσης με τις οδηγίες της ΕΕΕΠ για την οργάνωση και διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων
β. Θα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (EU) 2016/679 (GDPR) και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις και όλους τους άλλους ισχύοντες κανόνες, νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων οπουδήποτε στον κόσμο.
Σύμφωνα με τις ePrivacy Οδηγίες, οι πληροφορίες (όχι μόνο τα προσωπικά δεδομένα) δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται ή να ανακτώνται από τον τερματικό εξοπλισμό ενός ατόμου, εκτός εάν το άτομο:
(i) έχει λάβει σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες για το γιατί γίνεται αυτό και
(ii) έχει δώσει την συγκατάθεσή του.
Ο Συνεργάτης θα ενημερώνει τους χρήστες του Ιστοτόπου του ότι η τεχνολογία παρακολούθησης θα εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο τους εάν κάνουν κλικ στους Υπερσυνδέσμους και θα λαμβάνει τη συγκατάθεσή τους για την παρακολούθηση αυτή πριν από την αποθήκευση ή ανάκτηση πληροφοριών από τον υπολογιστή, το smartphone, το κινητό τηλέφωνο, το tablet ή άλλη εφαρμογή ενός ατόμου.
Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τους Πελάτες είναι και θα παραμείνουν υπό την αποκλειστική κυριότητα της B2B.
Δεν αναμένεται να αποκτήσει ο Συνεργάτης πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με Πελάτες.
Ωστόσο, σε περίπτωση που ο Συνεργάτης αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με Πελάτες, η πρόσβαση αυτή θα είναι υπό την ιδιότητα του Συνεργάτη μόνο ως επεξεργαστή δεδομένων και ο Συνεργάτης θα υποχρεούται να συνάψει ξεχωριστή συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με την B2B.
γ. θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες, κανονισμούς και κώδικες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς
δ. δεν θα εμπλέκεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, πρακτική ή συμπεριφορά που θα αποτελούσε αδίκημα
ε. θα συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές πολιτικές ή οδηγίες όπως υποδεικνύονται από την B2B ανά καιρούς («Σχετικές Πολιτικές»)
στ. έχει και θα διατηρεί σε ισχύ καθ 'όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κατάλληλων διαδικασιών για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις Σχετικές Απαιτήσεις και τις Σχετικές Πολιτικές, και θα τις εφαρμόζει, όπου απαιτείται
ζ. θα αναφέρει αμέσως στην B2B οποιοδήποτε αίτημα ή απαίτηση για οποιοδήποτε αδικαιολόγητο οικονομικό ή άλλο πλεονέκτημα οποιουδήποτε είδους λαμβάνεται από τον Συνεργάτη σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και ο Συνεργάτης θα παρέχει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης που ενδέχεται ευλόγως να ζητήσει η B2B. Παράβαση του παρόντος θεωρείται ουσιώδης παράβαση αυτής της Σύμβασης.3.10 Σύμφωνα με τους όρους των προϋποθέσεων αδειοδότησης και τους σχετικούς κανονισμούς της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (η «Επιτροπή), η B2B οφείλει να διασφαλίζει και για τον λόγο αυτό ο Συνεργάτης δεσμεύεται να:
(a) συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τις σχετικές υποχρεώσεις και ενέργειες συμμόρφωσης και να πραγματοποιεί όποιες δραστηριότητες δεσμεύονται από τους σχετικούς όρους Άδειας Καταλληλότητας, συμπεριλαμβανομένων ρητά προσθηκών και ή υποκατάσταση στη λίστα ιστοτόπων που παρέχεται σύμφωνα με το 2.1 και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος και να υπόκειται στους ίδιους κώδικες πρακτικής και τους ισχύοντες κανονισμούς όπως η B2B συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων στην υποστήριξη της B2B στην εμφάνιση τέτοιων πληροφοριών και στην παροχή τέτοιων συνδέσμων (για παράδειγμα ενός συνδέσμου προς τον ιστότοπο της Επιτροπής), όπως ενδέχεται να απαιτείται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές·
(β) να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε τεχνικά πρότυπα για συστήματα απομακρυσμένων τυχερών παιγνίων που ενδέχεται να καθορίζονται από την Επιτροπή και όποιες τυχόν αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και
(γ) να παρέχει τέτοιες πληροφορίες στην B2B όπως μπορεί εύλογα να απαιτήσει για να καταστεί δυνατόν να συμμορφωθεί η B2B με την υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών και άλλες υποχρεώσεις προς την Επιτροπή ή τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές
(δ) να συμμορφώνεται και παρέχει υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τα σχέδια εμπορικής επικοινωνίας που έχουν εγκριθεί από την Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και/ή από οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή. Η B2B έχει δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και χωρίς κύρωση εάν κατά την εύλογη κρίση της ο Συνεργάτης παραβιάζει τους όρους του παρόντος ή άλλως έχει ενεργήσει με τρόπο που δεν συνάδει με τους στόχους αδειοδότησης των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

3.11 Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις δικές του δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης και ο Συνεργάτης διεξάγει τέτοιες δραστηριότητες με υπευθυνότητα, συμμορφούμενος με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κώδικες διαφήμισης.
Συγκεκριμένα ο Συνεργάτης:
(α) οφείλει να διαθέτει κατάλληλα μέτρα προστασίας απορρήτου και ασφάλειας· και
(β) οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις των Όρων 3.8., 3.9. and 3.10 (β).
Ο Συνεργάτης οφείλει αμέσως να συμμορφώνεται με τα αιτήματα της B2B που αφορούν τον όρο αυτόν. Εάν ο Συνεργάτη δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή του αυτή η B2B έχει το δικαίωμα να καταγγείλει με άμεση ισχύ την παρούσα Σύμβαση.

3.12 Για οποιαδήποτε εμπορική επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω του Συνεργάτη η B2B λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την επικοινωνία που πραγματοποιείται από τον Συνεργάτη να πραγματοποιηθεί υπό τους ίδιους όρους, περιορισμούς, υποχρεώσεις και επιβεβαιώσεις με εκείνους που ισχύουν για την B2B. Κατ’ αντιστοιχία προς το μέσο και τον τύπο επικοινωνίας. Οι Συνεργάτες οφείλουν να μην πραγματοποιούν εμπορική επικοινωνία για λογαριασμό της B2B απευθείας με παίκτες ή το κοινό γενικά (μέσω ενημερωτικών δελτίων, τροφοδοσιών rss ή παρόμοιων μηχανισμών. Google Ads, Google Displays: Σε όλες τις εμπορικές επικοινωνίες με τη μορφή του Google Ads, του Google Displays καθώς και σε διαφημιστικά μηνύματα στον ιστό, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Συνεργατών, όλες οι αποποιήσεις ευθυνών (disclaimers) της παραγράφου 8.9 της υπ’ αριθμόν 79292 ΕΞ 2020 απόφασης πρέπει να αναφέρονται.

3.13 Η πλήρης μορφή των επιφυλάξεων που αναφέρονται υποχρεωτικά στις εμπορικές ανακοινώσεις της B2B και των Συνεργατών είναι «21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |». Κατ' εξαίρεση, μια αποδεκτή σύντομη εκδοχή της προαναφερθείσας επιφύλαξης είναι: «21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |».

3.14 Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις παραπάνω υποχρεώσεις ή σε περίπτωση άρνησης ή μακροχρόνιας αποχής από την παροχή ζητούμενων πληροφοριών ή εγγράφων ή σε περίπτωση αμφιβολίας για οποιαδήποτε έγγραφα ή ως προς οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται από τον Συνεργάτη εντός του πλαισίου του παρόντος ή σε περίπτωση που η B2B λάβει σχετική επικοινωνία από την ΕΕΕΤ που αμφισβητεί την συμμόρφωση του Συνεργάτη, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει με άμεση ισχύ και αζήμια για την B2B την παρούσα.4. Υποχρεώσεις της B2B

4.1 Η B2B θα παράσχει στον Συνεργάτη Συνδέσμους σε διάφορες μορφές (πχ flash, κινούμενα gif ή κείμενο). Οι Σύνδεσμοι θα περιέχουν μία μοναδική Ταυτότητα συνεργάτη προκειμένου να ταυτοποιούνται και να εντοπίζονται οι πελάτες οι οποίοι ανακατευθύνονται από την ιστοσελίδα του Συνεργάτη.

4.2 Υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής του Συνεργάτη με την παρούσα Σύμβαση, η B2B αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε εύλογη ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσει πως κάθε φορά που ένας Πελάτης ανακατευθύνεται στην betshop.gr μέσω των Υπερσυνδέσμων και κατά συνέπεια προχωρά σε υποβολή στοιχήματος στην betshop.gr, ο εν λόγω πελάτης θα αναγνωρίζεται ως προερχόμενος από την Ιστοσελίδα του Συνεργάτη. Ωστόσο, η B2B δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνεργάτη εάν δεν καταφέρει να ταυτοποιήσει κάποιον Πελάτη ως προερχόμενο από την Ιστοσελίδα του Συνεργάτη. Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί ο Συνεργάτης με την προϋπόθεση της απόκτησης συγκατάθεσης για τον εντοπισμό ενός τελικού χρήστη, ή σε περίπτωση που ένας τελικός χρήστης αρνείται να παραχωρήσει την εν λόγω συγκατάθεση, ή σε περίπτωση κατά την οποία ο Συνεργάτης δεν συμμορφωθεί με όποιους άλλους ισχύοντες νόμους αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια, η B2B δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνεργάτη καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναφορικά με τις ενέργειες του τελικού χρήστη ή του Πελάτη.

4.3 Όποτε παρέχει ο Συνεργάτης προσωπικά δεδομένα στην B2B, η B2B θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της όπως αυτές προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EU) 2016/679 ("GDPR").5. Πληρωμές, Ξέπλυμα Χρήματος και Προμήθειες

5.1 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ως «Πελάτες» νοούνται οι επισκέπτες από τον Ιστότοπο του Συνεργάτη που εισέρχονται στην betshop.gr μέσω των Υπερσυνδέσμων και οι οποίοι εγγράφονται (συμπεριλαμβανομένης της παροχής έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων πληροφοριών τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει η B2B) και δημιουργούν λογαριασμό με την B2B στην betshop.gr και όπου αυτός ο επισκέπτης συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της betshop.gr και τοποθετεί στοίχημα στην betshop.gr. Για την αποφυγή αμφιβολιών, αποκλείεται οποιοσδήποτε τελικός χρήστης που είναι εκείνη τη στιγμή υπάρχων ή προηγούμενος πελάτης της B2B.

5.2 Η B2B οφείλει να καταβάλλει αμοιβή στον Συνεργάτη σύμφωνα με τους Όρους 5.9 and 5.10, την ισχύουσα προμήθεια επί των Καθαρών Κερδών σύμφωνα με το Παράρτημα 2 Εμπορικοί Όροι κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο Συνεργάτης δεν δικαιούται προμήθεια επί κερδών που προκύπτουν από Πελάτες μετά τη λύση της παρούσας Σύμβασης.

5.3 Η B2B μπορεί ανά διαστήματα να εφαρμόζει άλλες καταβολές με βάση την επίτευξη στόχων, κίνητρα, μπόνους, είτε πρόσθετα είτε σε αντικατάσταση της ανωτέρω καταβολής επί των Καθαρών Κερδών. Οποιαδήποτε καταβολή αυτού του είδους θα περιγράφεται αναλυτικά στην σελίδα των προμηθειών του Λογαριασμού Συνεργάτη της B2B του Συνεργάτη . Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την σελίδα των προμηθειών του Συνεργάτη, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της προμήθειας που καταβάλλεται στον Συνεργάτη και αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν αμέσως με την αλλαγή τους στην εν λόγω σελίδα προμηθειών του Συνεργάτη, ενώ ο Συνεργάτης οφείλει εντός 30 εργάσιμων ημερών να υπογράψει την σχετική τροποποίηση του Παραρτήματος 2, διαφορετικά η B2B έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση.

5.4 Η B2B έχει το δικαίωμα να μειώσει την προμήθεια του Συνεργάτη, ή να καταγγείλει την Σύμβαση και να απομακρύνει τους συνεργάτες οι οποίοι δεν πληρούν τα ποσοτικά όρια που ορίζονται στο Παράρτημα 2 και/ή τις ελάχιστες απαιτήσεις. Σε περίπτωση μείωσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο Συνεργάτης θα ειδοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λογαριασμοί οι οποίοι παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα (πχ εάν ο Συνεργάτης δεν κατάφερε να επιτύχει τα ποσοτικά όρια και/ή τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος 2) μπορεί επίσης να επιφέρουν αμοιβή καταβλητέα στην B2B για τα διαχειριστικά κόστη, αλλά η εν λόγω αμοιβή δεν θα αφαιρεθεί από τον λογαριασμό του Συνεργάτη προτού προηγηθεί εύλογη προσπάθεια της B2B να επικοινωνήσει με τον Συνεργάτη μέσω των πιο πρόσφατων στοιχείων επικοινωνίας που έχει παράσχει ο Συνεργάτης στην B2B. Η διαχειριστική αμοιβή θα επιβληθεί έναντι των καταβολών (συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών καταβολών) οι οποίες θα ήταν καταβλητέες στον Συνεργάτη. Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης έχει απορίες σχετικά με τους ανενεργούς λογαριασμούς, μπορεί να επικοινωνήσει με την B2B για περαιτέρω διευκρινίσεις.

5.5 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα:
α. να απομακρύνει Πελάτες από το λογαριασμό Συνεργάτη οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει ή δεν έχουν πραγματοποιήσει ένα στοίχημα ή μία συνεδρία καζίνο με πραγματικά χρήματα για μια περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών.
β. να απομακρύνει Πελάτες από το λογαριασμό Συνεργάτη οι οποίοι έχουν επιβάλει αυτοαποκλεισμό στον λογαριασμό τους για περίοδο μεγαλύτερη των 12 μηνών 5.6 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προ 30 ημέρων, την προμήθεια του Συνεργάτη εάν ο Συνεργάτης μειώνει τις προσπάθειές του να προσελκύσει Πελάτες. Η μείωση ή αναστολή της προώθησης της betshop.gr δύναται να θεωρηθεί ως καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.

5.7 Αν το 50% ή και περισσότερο του τζίρου, ή του καθαρού κέρδους ή των επιβεβαιωμένων προμηθειών του Συνεργάτη προέρχεται από 1 (ένα) μόνο πελάτη, η B2B θα μεταφέρει στον επόμενο μήνα οποιοδήποτε αρνητικό ισοζύγιο προκύψει. όπως ορίζεται υπό 5.8 κατωτέρω η B2B οφείλει να παρέχει στον Συνεργάτη καταστάσεις προσβάσιμες μέσω του affiliates.betshop.gr που να προσδιορίζουν τον αριθμό των Πελατών και τα όποια τυχόν έσοδα που προέκυψαν από αυτούς τους Πελάτες, , εάν υπάρχουν, και τα οποία αποδίδονται στον Συνεργάτη κατά την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. Στο τέλος ενός ημερολογιακού μήνα, η B2B θα καταγράφει το συνολικό μερίδιο του Συνεργάτη επί των Καθαρών Κερδών, εάν υπάρχει, κατά την διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. Εάν το ποσό εσόδων σε οποιονδήποτε μήνα έχει αρνητικό ισοζύγιο για τον Συνεργάτη λόγω των κερδών και/ή των μπόνους του Πελάτη, τότε το ισοζύγιο αυτό θα μεταφέρεται στον επόμενο μήνα.

5.8 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση κατά την οποία το μερίδιο κέρδους σε έναν ημερολογιακό μήνα δεν υπερβαίνει τα €100, το ποσό θα μεταφερθεί στον επόμενο μήνα έως ότου το μερίδιο κέρδους να υπερβεί τα 100€. Κατά τον χρόνο αυτό, η πληρωμή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στον Όρο 5.10. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο Συνεργάτης θα λαμβάνει πληρωμή μόνο όταν υφίσταται θετικό ισοζύγιο μεγαλύτερο των €100, καθ’ οιονδήποτε μήνα.

5.9 Ο Συνεργάτης συμφωνεί ότι θα εκδίδει τιμολόγια πώλησης για τις συναλλαγές που καλύπτονται βάσει της παρούσας Σύμβασης. Ο Συνεργάτης θα πρέπει πρώτα να στείλει το τιμολόγιο πώλησης στην B2B προτού λάβει την πληρωμή της σχετικής προμήθειας που καταβάλλεται στον Συνεργάτη. Οποιεσδήποτε και όλες οι πληρωμές σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση θα εκτελούνται στον τραπεζικό λογαριασμό που περιλαμβάνεται στο απόσπασμα IBAN που παρέχεται από τον Συνεργάτη και επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 του παρόντος. Η B2B μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει επιπλέον έγγραφα για να επαληθεύσει ότι ο λογαριασμός ανήκει πράγματι στον Συνεργάτη.

5.10 Ο Συνεργάτης υποχρεούται να ειδοποιεί την B2B αμέσως σε περίπτωση που: α. Επέλθει κάποια αλλαγή στο ΑΦΜ του, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ΑΦΜ ή της αλλαγής του αριθμού του. β. δεν διαθέτει πλέον ΑΦΜ, ή γ. πωλήσει την επιχείρησή του ή μέρος αυτής.

5.11 Ο Συνεργάτης συμφωνεί να ειδοποιεί την B2B εντός 14 ημερών από την έκδοση τιμολογίου σε περίπτωση που υπάρχει λάθος σε αυτό και στην πληρωμή που πρόκειται να λάβει ή έλαβε.

5.12 Ο Συνεργάτης συμφωνεί ότι ο ΦΠΑ (εάν υπάρχει) που αναφέρεται στο τιμολόγιο για τις συναλλαγές που καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, είναι οφειλόμενος από τον Συνεργάτη φόρος στην αρμόδια φορολογική αρχή.

5.13 Εκτός και εάν υπάρξει κάποια άλλη γραπτή συμφωνία, το σχετικό μερίδιο εκ των εσόδων που είναι καταβλητέο από την B2B στον Συνεργάτη κατά το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, θα καταβάλλεται αυτόματα εντός 30 ημερών από το τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα εφόσον έχει ληφθεί το κατάλληλο και μη αμφισβητούμενο τιμολόγιο. Η εν λόγω προμήθεια θα καταβάλλεται σε Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ εάν ισχύει.

5.14 Ο Συνεργάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την B2B κατόπιν σχετικού αιτήματος και να διασφαλίσει ότι δεν θα υποστεί ζημία σχετικά με κάθε απώλεια, αίτημα, απαίτηση, ζημίες, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των αποθετικών ζημιών και διαφυγόντων κερδών, εύλογων δικαστικών εξόδων και ΦΠΑ επ’ αυτών όπου αυτός υφίσταται) καθώς και υποχρεώσεις που υφίστανται ή προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από την B2B συνεπεία της παραβίασης από τον Συνεργάτη της Παραγράφου 5.14 ή που προέκυψαν λόγω διαφορετικού καθεστώτος ΑΦΜ του Συνεργάτη από αυτού που δηλώθηκε στην B2B.

5.15 Η B2B μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός τρίτου μέρους για την παροχή της πλατφόρμας συνεργασίας και της συντήρησης του συστήματος. Η B2B διαθέτει επίπεδο υπηρεσιών και αναμένει ότι θα διατηρηθεί αλλά εν τέλει δεν έχει πλήρη έλεγχο επί των υπηρεσιών αυτών και επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από τέτοιες υπηρεσίες τρίτων μερών. Ο Συνεργάτης θα συνεργάζεται με την B2B, και κατά τον απαιτούμενο βαθμό και με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών προς την B2B, προκειμένου να επιτευχθούν οι όροι και το πνεύμα της παρούσας Σύμβασης.

5.16 Η B2B θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια έτσι ώστε οι οφειλόμενες στον Συνεργάτη καταβολές να πραγματοποιούνται σε εύλογο χρόνο. Ωστόσο, η B2B δεν ευθύνεται για τυχόν περιστασιακές καθυστερήσεις ή για καθυστερήσεις πέραν του ελέγχου της B2B. Επί παραδείγματι, οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας ή στα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του Συνεργάτη μπορεί να επιφέρει καθυστέρηση έως 60 ημερών στην καταβολή των πληρωμών. Όταν ο Συνεργάτης αντιλαμβάνεται καθυστέρηση στην καταβολή πληρωμών, παρακαλείται να επικοινωνεί με την B2B άμεσα προκειμένου να επιλύεται το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν

5.17 Η B2B θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας καταβάλει τις πληρωμές που οφείλονται στον Συνεργάτη χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που έχουν γνωστοποιηθεί στην B2B. Ωστόσο, κάτω από ορισμένες συνθήκες, η B2B μπορεί να μην δύναται να πραγματοποιήσει πληρωμές προς τους Συνεργάτες για λόγους πέραν του ελέγχου της (π.χ. σε περίπτωση που έχουν χορηγηθεί ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού). Σε αυτή την περίπτωση, πέραν τυχόν άλλων μέτρων συμμόρφωσης, η B2B θα προβεί για μία περίοδο έως έξι (6) μηνών σε εύλογες προσπάθειες να επικοινωνήσει με τον Συνεργάτη στα πιο πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιηθεί από τον Συνεργάτη στην B2B, προκείμενου να ληφθούν εναλλακτικά στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. Εάν μετά την παρέλευση της ανωτέρω χρονικής περιόδου δεν έχει καταστεί δυνατόν να πραγματοποιήσει η B2B τις πληρωμές, η B2B μπορεί να κλείσει ή να αναστείλει τον λογαριασμό του Συνεργάτη χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και ο Συνεργάτης θα θεωρείται ότι έχει αποποιηθεί κάθε δικαιώματος πληρωμής.

5.18 Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα κατά τον υπολογισμό του μεριδίου του εισοδήματος που αναλογεί στον Συνεργάτη, η B2B διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τον υπολογισμό καθ’ οποιονδήποτε χρόνο και να διεκδικήσει από τον Συνεργάτη οποιοδήποτε υπερβάλλον ποσό καταβλήθηκε από την B2B στον Συνεργάτη (συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της μείωσης μελλοντικών πληρωμών οι οποίες είναι καταβλητέες από την B2B στον Συνεργάτη κατά καιρούς).

5.19 Αποτελεί πολιτική της B2B να προλαμβάνει ενεργά, στο βαθμό που μπορεί να το ελέγχει, το ξέπλυμα χρήματος και οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία διευκολύνει το ξέπλυμα χρήματος ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ή εγκληματικών ενεργειών. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να προσπαθήσει να επαληθεύσει την ταυτότητά του Συνεργάτη μέσω των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί από τον Συνεργάτη, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (EU) 2016/679 (GDPR) είτε μέσω πληροφοριών από δημόσιες πηγές ή μέσω άλλων μέσων που θα κρίνει ευλόγως απαραίτητα.

5.20 Ο Συνεργάτη υποχρεούται να παρέχει στην B2B έγγραφα (π.χ. κάποιο ή όλα από τα παρακάτω για φυσικά πρόσωπα: αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, αντίγραφο ισχύοντος διπλώματος οδήγησης, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ που να επιβεβαιώνει τον μόνιμο τόπο κατοικίας, αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου: αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, άλλα καταστατικά έγγραφα, πληροφορίες για την ταυτότητα του δικαιούχου ιδιοκτήτη της εταιρείας και την ταυτότητα των μελών του ΔΣ της εταιρείας) τα οποία θα ζητήσει η B2B και ο Συνεργάτη αντιλαμβάνεται ότι οι πληρωμές μπορεί να καθυστερήσουν εάν δεν υπάρχουν τα εν λόγω έγγραφα.

5.21 Για όλα τα καταβλητέα από την B2B ποσά σύμφωνα ή σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, η B2B μπορεί κατά την διακριτική της ευχέρεια να ορίσει από ποιον τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτει, πάντοτε κατά συμμόρφωση με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, θα πραγματοποιεί τις πληρωμές και σε ποια αναλογία.

5.22 Αποδοχή πληρωμής από τον Συνεργάτη δηλώνει την πλήρη και τελική διευθέτηση του οφειλόμενου από την B2B υπολοίπου για την περίοδο που αναγράφεται. Η B2B έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την πληρωμή οποιουδήποτε υπολοίπου στον Συνεργάτη μέχρι 60 ημέρες. Αυτή η χρονική περίοδος χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση και την επαλήθευση της συμμόρφωσης των σχετικών συναλλαγών με τις διατάξεις του παρόντος. Καμία πληρωμή δεν οφείλεται σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

5.23 Κανένα σημείο αυτής της Σύμβασης δεν δημιουργεί ούτε θεωρείται ότι δημιουργεί συνεταιρισμό ή σχέση εντολέα και εντολοδόχου ή εργοδότη και εργαζομένου μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Ο Συνεργάτης είναι υπόλογος έναντι των Εφόρων, των Τελωνειακών Αρχών και των Αρχών Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ή κάθε άλλων σχετικών Αρχών για κάθε καταβλητέο φόρο επί ή αναφορικά με τις πληρωμές που πραγματοποίησε η B2B προς τον Συνεργάτη και οφείλει να αποζημιώσει την B2B από και έναντι κάθε ζημίας που μπορεί να της επιβληθεί σε σχέση με τα ανωτέρω.6. Λάθη

6.1 Η B2B καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι δεν γίνονται λάθη κατά τον υπολογισμό των ποσών που οφείλονται στους συνεργάτες. Ωστόσο, ανθρώπινα λάθη και/ή λάθη του συστήματος ή/και λάθη τρίτων μερών μπορεί κατά καιρούς να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση λαθών. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τα προφανή λάθη και να ακυρώσει πληρωμές (συμπεριλαμβανομένου τους δικαιώματος αποζημίωσης όπου οι πληρωμές έχουν καταβληθεί από σφάλμα) όπου αυτά έχουν προκύψει

6.2 Στην περίπτωση προφανών λαθών σε πραγματοποιθείσες πληρωμές (συμπεριλαμβανομένης πχ της περίπτωσης όπου η πληρωμή είναι ουσιωδώς διαφορετική από προηγούμενες ή συγκρίσιμες καταβολές/περιόδους και/ή πληρωμή είναι προφανώς λανθασμένη, ανάλογα με τις περιστάσεις), το καταβλητέο ποσό θα αναπροσαρμόζεται στο σωστό ποσοστό. Σε περίπτωση κατά την οποία πιστωθεί ο Συνεργάτης από λάθος, είναι ευθύνη του Συνεργάτη και υποχρέωση του Συνεργάτη να ειδοποιήσει την B2B για το λάθος χωρίς καθυστέρηση. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει δια της παρούσης την ευθύνη να παράσχει στην B2B την πλήρη συνεργασία του για την διόρθωση τέτοιων λαθών, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής υπερβαλλουσών πληρωμών. Η B2B μπορεί να συμψηφίσει υποχρεώσεις καταβολής που οφείλονται από τον Συνεργάτη προς την B2B έναντι μελλοντικών καταβολών που οφείλονται από την B2B προς τον Συνεργάτη αυτήν με βάση την παρούσα Σύμβαση.7. Απάτη, Υπεύθυνος Στοιχηματισμός, Προστασία Ανηλίκων και Πρόληψη Εγκλήματος

7.1 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει ποινικές ή άλλες κυρώσεις εναντίον του Συνεργάτη εάν η B2B υποπτευθεί ότι ο Συνεργάτης έχει προβεί σε απάτη, δόλιες ή εγκληματικές πράξεις και η B2B θα κοινοποιήσει τέτοιες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές ή σε κάθε αρμόδιο τρίτο μέρος όπως χρειάζεται. Στις δόλιες πράξεις συμπεριλαμβάνονται αυτές στις οποίες έχει προβεί ο Συνεργάτης κακόπιστα και/ή πράξεις οι οποίες σκοπεύουν να εξαπατήσουν την B2B.

7.2 Η B2B έχει ως σκοπό να καταστήσει τον στοιχηματισμό μία διασκεδαστική εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει τις ευθύνες της πολύ σοβαρά. Προς τον σκοπό αυτό, προσπαθεί:
α. Να διασφαλίζει ότι ο στοιχηματισμός διεξάγεται κατά τρόπο ελέγξιμα δίκαιο και ανοιχτό έτσι ώστε να προστατεύονται οι Πελάτες.
Β. Να διασφαλίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι τα παιδιά και άλλες ευαίσθητες ομάδες προστατεύονται.
γ. Να μην γίνει ο στοιχηματισμός πηγή εγκλήματος ή αταξίας

7.3 Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παραβιάζει, με κανένα τρόπο, σκοπίμως ή από αμέλεια, με πράξεις ή με παραλείψεις ή να μην προκαλέσει η B2B να παραβιάσει με οποιοδήποτε τρόπο οποιοδήποτε από τα αντικείμενα που περιγράφονται στην παράγραφο 7.2

7.4 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει άμεσα ή να λήξει κάθε λογαριασμό για τον οποίο πιστεύει ότι έχει εμπλακεί σε απάτη, ξέπλυμα χρήματος και/ή κάθε άλλη μορφή παράνομης ή ύποπτης δραστηριότητας, να παρακρατήσει κάθε οφειλόμενο ποσό στον λογαριασμό και να αναφέρει τις λεπτομέρειες που εύλογα πιστεύει ότι χρειάζεται να αναφερθούν στις αρμόδιες αρχές.8. Άδεια χρήσης των Σημάτων

8.1 Η B2B παρέχει δια της παρούσης, στον Συνεργάτη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια, αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, να χρησιμοποιεί το λογότυπο, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό όνομα, το σχέδιο ή άλλο παρόμοιο αναγνωριστικό υλικό της betshop.gr μάρκα που αποτελεί ιδιοκτησία της B2B (τα «Σήματα») όπως η B2B τα καθιστά διαθέσιμα στον Συνεργάτη μέσω της διαδικτυακής βιβλιοθήκης πολυμέσων (Marketing Gallery) Συνεργατών της B2B και μέσω ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων αποκλειστικά συνδεόμενων με την εμφάνιση των Υπερσυνδέσμων στην Ιστοσελίδα του Συνεργάτη ή συνδεόμενων με προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων μόνο των Σημάτων που εγκρίνει η B2B εκ των προτέρων και σύμφωνα με τις οδηγίες της B2B. Τα πνευματικά δικαιώματα για τον σχεδιασμό του πλαισίου του συνδέσμου που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργατών καθώς και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών διαθέσιμων στην πλατφόρμα Συνεργατών παραμένουν αποκλειστικά της B2B.

8.2 Η ανωτέρω και υπό την παράγραφο 8.1 της παρούσας σύμβασης ορισθείσα άδεια χρήσης δεν μπορεί να εκχωρηθεί, να ανατεθεί ή να μεταβιβασθεί με κάποιον άλλο τρόπο από τον Συνεργάτη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της B2B. Το δικαίωμα του Συνεργάτη για την χρήση των Σημάτων περιορίζεται ως προς και προκύπτει μόνο από την παρούσα άδεια χρήσης των Υπερσυνδέσμων.

8.3 Η ανωτέρω αναφερόμενη άδεια χρήσης των Σημάτων θα λήξει αυτόματα με την για οποιονδήποτε λόγο λήξη ή λύση της παρούσας Σύμβασης.

8.4 Ο Συνεργάτης δεν έχει δικαίωμα να ισχυριστεί ότι τα Σήματα είναι άκυρα, μη εφαρμόσιμα ή να αμφισβητήσει την ιδιοκτησία των Σημάτων με κανέναν τρόπο και με καμία διαδικασία οποιουδήποτε τύπου ή φύσης, και δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια η οποία μπορεί να θίξει τα δικαιώματα της B2B ή τα δικαιώματα του δικαιοπάροχου της B2B επί των Σημάτων, να τα καταστήσει γενικά ή να αποδυναμώσει με οποιονδήποτε τρόπο την ισχύ τους ή να μειώσει την σχετιζόμενη με αυτά φήμη και πελατεία (η οποία περιέρχεται αποκλειστικά στην B2B).

8.5 Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να καταχωρήσει, να αποπειραθεί να καταχωρήσει, ή να συνεργήσει με τρίτο μέρος στην καταχώρηση ή στην απόπειρα καταχώρησης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας, λογότυπου ή παρεμφερούς αναγνωριστικού υλικού το οποίο περιέχει τα Σήματα ή που είναι παραπλανητικά παρεμφερές ή που αποτελείται από κάποιο από τα Σήματα ή κάποιο άλλο προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της B2B.

8.6 Ο Συνεργάτης απαγορεύεται να καταχωρήσει, να αποπειραθεί να καταχωρήσει, ή να συνεργήσει με τρίτο μέρος στην καταχώρηση ή στην απόπειρα καταχώρησης οποιουδήποτε ονόματος χώρου παρεμφερούς με το betshop.gr ή με τα πνευματικά της δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων (προς αποφυγήν αμφιβολιών) ανορθογραφιών, άλλων παραλλαγών των ονομάτων χώρου ή κάθε άλλης ομοιότητας. Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης παραβεί την Παράγραφο 8.6 θα σταματήσει άμεσα την χρήση κάθε τέτοιου χώρου και θα τον μεταφέρει στην B2B ή σε τρίτο μέρος της επιλογής της B2B.

8.7 Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεστε εύλογα με την B2B για την προστασία των Σημάτων έναντι πλαστογράφησης από τρίτα μέρη ή από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση9. Πρόσθετες Εγγυήσεις

9.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται εκατέρωθεν ότι έχουν και θα διατηρήσουν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης τα δικαιώματα, τους τίτλους και την εξουσία να συνάψουν την παρούσα Σύμβαση, ότι θα παράσχουν εκατέρωθεν τα δικαιώματα και τις άδειες που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση όπως επίσης και τις άδειας χρήσης των Σημάτων και ότι θα εκτελέσουν όλα τα καθήκοντα που προκύπτουν από αυτήν την Σύμβαση.

9.2 Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την λειτουργία και το περιεχόμενο της/των Ιστοσελίδας/ων σας και εγγυάται ότι αυτή δεν θα περιέχει υλικό δυσφημιστικό, σεξουαλικής φύσης, παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, ανήθικο, παρενοχλητικό, φυλετικά εθνικά ή κατά άλλον τρόπο απαράδεκτο ή μεροληπτικό, βίαιο, πολιτικά ευαίσθητο ή αλλιώς αμφιλεγόμενο ή παραβιαστικό των δικαιωμάτων της B2B ή των δικαιωμάτων τρίτων μερών και δεν θα παρέχει συνδέσμους προς τέτοιο υλικό. Η B2B δεν ευθύνεται για αξιώσεις τρίτων από την/τις Ιστοσελίδα/ες του Συνεργάτη ή για υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με αυτή και θα αποζημιώσει πλήρως την B2B αναφορικά με ζημίες που θα υποστεί είτε η B2B, είτε οποιοσδήποτε συνεργάτης της B2B (άμεσες ή έμμεσες) αναφορικά με τέτοιες αξιώσεις.

9.3 Ο Συνεργάτης εγγυάται ότι είτε άμεσα, είτε έμμεσα δεν θα: (α) προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη δυσφημιστική για την B2B, ή οποιονδήποτε συνεργάτη της B2B, ή που είναι βλαπτική για τα συμφέροντά, την φήμη ή την πελατεία των ανωτέρω μερών και ιστοσελίδων ή (β) δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία κατά την εύλογη κρίση της B2B θεωρείται ακατάλληλη, ανάρμοστη ή απατηλή.10. Επιφυλάξεις

Η Betshop.gr και οι Υπερσύνδεσμοι παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, και κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης εμπορευσιμότητας, μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, καταλληλόλητας για οποιονδήποτε σκοπό καθώς και της πληρότητας ή ακρίβειας περιεχομένου εξαιρούνται δια της παρούσης στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Η B2B και οι δικαιοπάροχοί της (ενδεικτικά και μη περιοριστικά η πλατφόρμα συνεργατών προμηθευτή κλπ.) δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση ότι η παροχή υλικού και περιεχόμενου προς, ή οι σύνδεσμοι από και προς betshop.gr και/ή τους Υπερσυνδέσμους θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή άνευ λαθών ή ότι δεν θα περιέχει ιούς ή σφάλματα.11. Αποζημίωση και Ευθύνη

11.1 Ο Συνεργάτης θα αποζημιώσει την B2B σε πρώτη ζήτηση και θα την απαλλάξει από και έναντι κάθε ζημίας, απαίτησης, αξιώσεως, εξόδων, δαπανών (συμπεριλαμβανομένων και μη περιοριστικά σε αποθετικές ζημίες και διαφυγόντα κέρδη, εύλογα νομικά έξοδα και δαπάνες καθώς και ΦΠΑ επ’ αυτών όπου αυτός ισχύει) και από υποχρεώσεις που υφίστανται ή που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη B2B ή από οποιονδήποτε συνεργάτη της B2B μας συνεπεία κάθε παράβασης, μη εκτέλεσης ή μη τήρησης από μέρους του Συνεργάτη οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις ή τις εγγυήσεις της παρούσας Σύμβασης. Ο Συνεργάτης ρητά αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζημία και να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε και όλες τις ζημίες που υπέστη η B2B ή οποιοσδήποτε συνεργάτης της λόγω τυχόν μη συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και/ή λόγω σχετικής επιβολής προστίμου από οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής, λόγω σφάλματος ή αμέλειας του Συνεργάτη.

11.2 Η παρούσα Σύμβαση δεν περιορίζει ούτε αποκλείει την ευθύνη των συμβαλλομένων μερών για θάνατο ή σωματική βλάβη ή για παραβίαση οποιασδήποτε από τις αποζημιώσεις βάσει της παρούσας Σύμβασης, για τις οποίες η ευθύνη δεν πρέπει να είναι περιορισμένη.

11.3 Η B2B δεν ευθύνεται έναντι του Συνεργάτη συμβατικά, αδικοπρακτικά ή άλλως (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για αμέλεια) για την άμεση ή έμμεση απώλεια εργασίας, εσόδων ή κερδών, αναμενομένων κερδών ή περιττών δαπανών, φθορά ή καταστροφή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη θετική ή αποθετική ζημία..

11.4 Η B2B δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν υποστεί ο Συνεργάτης εξαιτίας ανωτέρας βίας, διακοπής ρεύματος, εμπορικής ή εργατικής διαφοράς, πράξης ή παράλειψης οποιασδήποτε κυβέρνησης ή αρχής, παρεμπόδιση ή αποτυχία τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ή δικτύων ή κάθε άλλης πράξης, παράλειψης, καθυστέρησης ή αδυναμίας που προκλήθηκε από τρίτο μέρος ή με άλλο τρόπο ο οποίος βρίσκεται εκτός του ελέγχου της B2B.

11.5 Η ευθύνη της B2B δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που καταβάλλονται από αυτήν στον Συνεργάτη κατά τη διάρκεια των 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη απαιτητή η κάθε ευθύνη..

11.6 Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η B2B για οποιαδήποτε απαίτηση ή διαφορά μεταξύ του Συνεργάτη και οποιουδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας του Συνεργάτη.12. Πολιτική cookies

12.1 Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει ότι τα cookies παρακολούθησης έχουν διάρκεια 45 ημέρες. Εάν σε αυτό το διάστημα ο πελάτης εγγραφεί προερχόμενος από συνδέσμους με τον μοναδικό κωδικό παρακολούθησης του Συνεργάτη τότε θα συνδεθεί με τον λογαριασμό του Συνεργάτη.

12.2 Σε περίπτωση που ένας πελάτης κάνει κλικ σε συνδέσμους με τον μοναδικό κωδικό παρακολούθησης ενός συνεργάτη Α και δεν πραγματοποιήσει την εγγραφή του, όμως στην συνέχεια ο ίδιος πελάτης κάνει κλικ σε σύνδεσμο ενός συνεργάτη Β και αποκτήσει πρόσβαση στην betshop.gr, τότε ο πελάτης θα συνδεθεί με τον λογαριασμό του συνεργάτη Β.13. Λύση

13.1 Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας εφόσον η αίτηση του Συνεργάτη να ενταχθεί στο B2B πρόγραμμα συνεργατών είναι επιτυχής και θα εκτελεστεί από το χρονικό αυτό σημείο και έπειτα και θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι την λύση της σύμφωνα με τον Όρο 13.

13.2 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αμέσως με έγγραφη προειδοποίηση, εάν οριστεί δέκτης ή ελεγκτής ή διαχειριστής για το σύνολο ή για μέρος των περιουσιακών στοιχείων του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, ή σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο από τα μέρη διαγραφεί από το Μητρώο Εταιρειών της περιοχής όπου συστάθηκε, ή έχει εκδοθεί διαταγή ή λήφθηκε απόφαση για την εκκαθάριση του άλλου μέρους (εκτός και εάν τέτοια διαταγή ή απόφαση αποτελεί μέρος εκουσίου σχήματος για την ανασυγκρότηση ή τη συγχώνευση αυτού του μέρους ως εταιρίας υπό διάλυση και η προκύπτουσα εταιρία, σε περίπτωση που αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο, αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεσμεύεται από την παρούσα Σύμβαση), εάν ο Συνεργάτης υπόκειται σε διαδικασία πτώχευσης ή εάν ο Συνεργάτης υπόκειται σε οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία με εκείνες που περιγράφονται στην Παράγραφο

13.2 σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

13.3 Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως για την B2B σε περίπτωση που ο Συνεργάτης δεν είναι πλέον εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συνεργατών και/ή απωλέσει την άδεια καταλληλότητας για οποιονδήποτε λόγο και/ή δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική ρύθμιση.

13.4 Η B2B μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει με άμεση ισχύ την παρούσα Σύμβαση κατά την διακριτική της ευχέρεια κατόπιν προειδοποίησης, εάν θεωρήσει ότι ο Συνεργάτης είναι για οποιονδήποτε λόγο ακατάλληλος για να είναι συνεργάτης σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις διατάξεις που αφορούν την κατοχή της Άδειας Καταλληλότητας που παρέχεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, παραβίαση της οποίας θα επιφέρει αζημίως για την B2B την λύση με άμεση ισχύ της παρούσας σύμβασης. Η B2B δεν απαιτείται να κοινοποιήσει το σκεπτικό της αναφορικά με την αναστολή ή καταγγελία της σύμβασης. Σε περίπτωση που η B2B κοινοποιήσει τους λόγους αναστολής ή καταγγελίας, μπορεί επίσης να παρακρατήσει και/ή να παύσει οποιαδήποτε πληρωμή η οποία υπό άλλες συνθήκες θα ήταν καταβλητέα στον Συνεργάτη.

13.4 Η B2B μπορεί να αναστείλει ή να καταγγείλει με άμεση ισχύ την παρούσα Σύμβαση κατόπιν προειδοποίησης προς τον Συνεργάτη:
(α) σε περίπτωση που παραβιάζει ουσιωδώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης και δεν θεραπεύει την παραβίαση (εάν αυτή θεραπεύεται) εντός του χρονικού ορίου που ορίζει η B2B για την θεραπεία της παράβασης
(β) σύμφωνα με τα δικαιώματά της όπως ορίζονται στον Όρο 3 σε περίπτωση που ο Συνεργάτης παραβιάζει οποιαδήποτε υποχρέωση ή εγγύηση που αφορά την παρούσα Σύμβαση
(γ) η B2B διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί σε τέτοιες περιπτώσεις οποιοδήποτε καταβλητέο στον Συνεργάτη ποσό (ανεξαρτήτως εάν αυτά τα ποσά προέκυψαν από την παραβίαση της Σύμβασης) (γ) σύμφωνα με τα δικαιώματά της όπως ορίζονται στον Όρο 5

13.5 Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση δίνοντας στο άλλο μέρος έγγραφη προειδοποίηση καταγγελίας επτά (7) ημερών.

13.6 Η καταγγελία της παρούσας Σύμβασης δεν θίγει τα δικαιώματα των μερών τα οποία μπορεί να έχουν προκύψει κατά την ημερομηνία της καταγγελίας ή πριν από αυτήν.

13.7 Με τη λύση της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, ο Συνεργάτης υποχρεούται να αφαιρέσει από την Ιστοσελίδα του Συνεργάτη όλους τους Υπερσυνδέσμους και οποιαδήποτε άλλα Σήματα ή περιεχόμενο που ανήκει, αναπτύχθηκε, παραχωρήθηκε με άδεια ή δημιουργήθηκε από την B2B και/ή παρασχέθηκε στον Συνεργάτη από την B2B αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση και όλα τα δικαιώματα και οι άδειες που χορηγήθηκαν στον Συνεργάτη με την παρούσα Σύμβαση λήγουν αμέσως.

13.8 Η B2B έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει από πληρωμές καταβλητέες που οφείλονται στον Συνεργάτη, οποιεσδήποτε οφειλές και υποχρεώσεις που οφείλονται στην B2B, εάν τυχόν υφίστανται.14. Τελικές Διατάξεις - Διάφορα

14.1 Η παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της αίτησης του Συνεργάτη) περιέχει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε σχέση με το αντικείμενό της και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και συνεννοήσεις μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενό της.

14.2 Ο Συνεργάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να παραχωρήσει υπεργολαβικά οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της B2B. Η B2B δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας Σύμβασης σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος νόμιμα και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν 79835/ΕΞ2020/20 ΥΑ αναφορικά με την Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου που αφορούν την betshop.gr, κατόπιν σχετικής άδειας από την ΕΕΕΠ.

14.3 Οποιαδήποτε καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή εκ μέρους οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ως προς την επιβολή κατά του άλλου μέρους οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης της παρούσας Σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από δικαίωμα ούτε θίγει κατά οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε δικαίωμα του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.

14.4 Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος, εν όλω ή εν μέρει, ο επίμαχος όρος (ή μέρος αυτού), θεωρείται ότι έχει διαγραφεί από την παρούσα Σύμβαση και οι υπόλοιποι όροι (συμπεριλαμβανομένου και του υπολοίπου του επηρεαζόμενου όρου) εξακολουθούν να είναι έγκυροι και εν ισχύ.

14.5 Κάθε ειδοποίηση που επιδίδεται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης στην B2B θα αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση affiliates@betshop.gr. Η B2B θα αποστέλλει στον Συνεργάτη τυχόν ειδοποιήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία συμπλήρωσε στο έντυπο της αίτησης Συνεργάτη ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως τυχόν κοινοποιήθηκε από τον Συνεργάτη στην B2B.

14.6 Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, μπορεί να γνωστοποιηθούν στον Συνεργάτη εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση, τις λειτουργίες, ή την τεχνολογία της B2B και/ή το πρόγραμμα Συνεργατών της B2B. Ο Συνεργάτης συμφωνείτε να αποφεύγει την αποκάλυψη ή την μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτα πρόσωπα ή τρίτα μέρη, εκτός εάν ο Συνεργάτης έχει λάβει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της B2B. Ο Συνεργάτης θα χρησιμοποιεί τις εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για σκοπούς που απαιτούνται για την προώθηση των σκοπών της παρούσας Σύμβασης. Οι υποχρεώσεις του Συνεργάτη όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες επιβιώνουν και μετά τη λύση της παρούσας Σύμβασης και ο Συνεργάτης θα αποζημιώσει πλήρως την B2B για οποιαδήποτε ζημία υποστεί (άμεσα ή έμμεσα) σε σχέση με την παραβίαση του παρόντος Όρου 14.6 από τον Συνεργάτη.

14.7 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας (γίνεται ρητή αναφορά στην εξαίρεση όποιων τυχόν νομικών διατάξεων δημόσιας τάξης που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο) και κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Μάλτας για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν δυνάμει της παρούσας.

14.8 Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε στην Αγγλική γλώσσα και μεταφράσθηκε στην Ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του Αγγλικού και του Ελληνικού κειμένου, το Αγγλικό κείμενο υπερισχύει σε κάθε περίπτωση.

14.9 Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει το παρόν κείμενο μαζί με το Παράρτημα 1 (Φόρμα Πιστοποίησης Συνεργάτη), 2 (Εμπορικοί Όροι), 3 (Υπεύθυνη Δήλωση για τη Χρήση Φίλτρων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης) και 4 (Μετάφραση στα Ελληνικά), τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Σύμβασης, αποτελούν την πλήρη και ανεπιφύλακτη θέληση των Συμβαλλόμενων Μερών ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και ανταποκρίνονται πλήρως στην θέλησή τους, η οποία εκφράζεται σαφώς στους όρους του παρόντος και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες προφορικές και γραπτές συνεννοήσεις των μερών σχετικά με τα θέματα που περιλαμβάνονται στο παρόν και για τα οποίο επιθυμούν να συνάψουν αυτή την Σύμβαση.

14.10 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι η παρούσα Σύμβαση θα γνωστοποιηθεί κατόπιν δέουσας υπογραφής και από τα δύο μέρη στην Ελληνική Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και δια του παρόντος παρέχουν και τα δύο μέρη την ρητή συγκατάθεσή τους προς τούτο.